1. Het advocatenkantoor

BV NCLAW, hierna genoemd “het advocatenkantoor”, is een naar Belgisch recht opgerichte besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die zich tot doel stelt de advocatuur te beoefenen.
Het advocatenkantoor levert haar diensten via haar advocaten en haar aangestelden onder huidige algemene voorwaarden. Afwijkingen kunnen enkel schriftelijk worden gemaakt. Eventuele algemene voorwaarden voorkomend op de briefhoofding van de cliënt of van derden kunnen niet als stilzwijgend aanvaard worden gekwalificeerd en zijn ondergeschikt aan onderhavige voorwaarden die exclusief van toepassing zijn op alle activiteiten van het advocatenkantoor.

De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn niet slechts gemaakt ten behoeve van het advocatenkantoor, maar ook ten behoeve van alle vennoten en zaakvoerders, medewerkers en werknemers van het advocatenkantoor, alsmede alle personen die voor het advocatenkantoor werkzaam zijn, meer alle personen die bij de uitvoering door het advocatenkantoor van enige opdracht zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen of nalaten het advocatenkantoor aansprakelijk zou kunnen zijn.

Alle opdrachten worden geacht uitsluitend aanvaard te zijn en uitgevoerd te worden door het advocatenkantoor. Dat geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd.
Vervolgopdrachten worden beschouwd als onderdeel van de oorspronkelijke opdracht.

Het is, behoudens andersluidende overeenkomst, de vrije keuze van het advocatenkantoor welke venno(o)t(en) en/of medewerker(s) de verleende opdrachten uitvoeren. Het advocatenkantoor kan ook derden inschakelen. Het advocatenkantoor zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt. In elk geval zal het advocatenkantoor bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden, ongeacht of hun tussenkomst al dan niet afzonderlijk ten laste wordt gelegd van de cliënt en ongeacht of de geraadpleegde derden hun kosten en ereloon aan het advocatenkantoor dan wel aan de cliënt aanrekenen.

Het advocatenkantoor is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de cliënt (mede) namens de cliënt een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van de zijde van de door haar ingeschakelde derden te aanvaarden.
De opdrachten worden uitgevoerd met inachtneming van de voor advocaten geldende regelgeving, waaronder de deontologie der advocaten. De cliënt is gehouden de uit de genoemde regelgeving voortvloeiende verplichtingen van het advocatenkantoor te respecteren.

De cliënt verbindt er zich toe alle gegevens en inlichtingen, desgevallend gestaafd met stukken, te verstrekken. De cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan het advocatenkantoor verstrekte informatie.

2. Erelonen van het advocatenkantoor

Deze voorwaarden regelen de geldelijke vergoeding voor de door het advocatenkantoor aan de cliënt verleende diensten. Zij zijn van toepassing tenzij afwijkende overeenkomsten worden vastgelegd.

Het is een partijbeslissing toekomend conform wet en deontologie aan het advocatenkantoor om te bepalen op welke wijze het zuiver ereloon wordt berekend.

Vanaf 01.01.2014 zijn advocaten btw-plichtig. Op de erelonen van advocaten is 21% btw verschuldigd. Alle bedragen hierna vermeld zijn btw-exclusief.

Het ereloon wordt principieel berekend als een vergoeding per uur, zijnde een bedrag per uur verleende diensten en prestaties. De aanrekenbare uren worden door het advocatenkantoor nauwkeurig vastgesteld per zaak door registratie van de prestaties op timesheets. Aanrekenbare uren zijn uren die aanwijsbaar in een welbepaalde zaak worden gepresteerd (bijvoorbeeld de studie van een dossier, consultaties en vergaderingen, het opstellen van een conclusie, pleidooien, expertises, …).
De prijs voor de niet aanwijsbare uren die evenzeer door het advocatenkantoor worden gepresteerd om diensten te kunnen leveren aan de cliënt (bijvoorbeeld m.b.t. de organisatie van het kantoor, boekhouding, permanente vorming) of die toch nodig zijn om een zaak te kunnen behandelen, is vervat in en betaald door het overeengekomen uurloon voor de aanwijsbare uren.

Het uurtarief bedraagt, exclusief btw, 133,51 euro (basisbedrag van 100,20 euro (2004) geïndexeerd vanaf 01.01.2021). Het uurtarief wordt op 01 januari van elk jaar geïndexeerd volgens de formule: basisbedrag vermenigvuldigd met de index van de consumptieprijzen van de maand november van het voorbije jaar gedeeld door de index van de consumptieprijzen van de maand december 2004. Dit bedrag is te beschouwen als een standaarduurtarief. Het tarief kan door het advocatenkantoor worden

aangepast, zowel verlaagd als verhoogd, als gevolg van bepaalde factoren, zoals (onder meer) het belang van de zaak, de moeilijkheidsgraad van het dossier, het spoedeisend karakter van de zaak, het resultaat.
Voor mr. Johan Nolmans en mr. Kris Croonen bedraagt het uurtarief 166,56 euro. Voor de advocaten met 1 of 2 jaar ervaring bedraagt het uurtarief 106,60 euro.

De aan de opdracht bestede tijd wordt afgerond op eenheden van 5 minuten, waarbij elke aangebroken eenheid wordt meegeteld.
Het uurtarief dekt enkel het ereloon en niet de kosten.

De tijdsduur van de verplaatsingen wordt aan een lager tarief aangerekend, namelijk 99,94 euro per uur, exclusief btw.

Bijzonder secretariaatswerk wordt aangerekend aan 66,62 euro per uur, exclusief btw.

Uitzonderlijk kan het ereloon worden berekend naargelang de waarde van de zaak. Het ereloon wordt berekend per schijf, overeenkomstig volgende schaal :
van 0 tot 6.200 euro : 15%
van 6.201 euro tot 50.000 euro : 10%
van 50.001 euro tot 125.000 euro : 8%
van 125.001 euro tot 250.000 euro : 6%
meer dan 250.001 euro : 4%
Voor de waarde worden al de vorderingen (hoofdsom en intresten) in de zaak in rekening gebracht en bij elkaar opgeteld, en dit per procedure (eerste aanleg, hoger beroep, kort geding, voorziening in cassatie). Ingeval van bijzondere omstandigheden kan het percentage worden verlaagd, zoals een vlugge regeling buiten procedure, afwezigheid van enige betwisting (verstek), procedure in verzet of hoger beroep.

3. Erelonen van derden en kosten

De kosten kunnen worden onderverdeeld in de vaste, de algemene variabele en de specifieke kosten :

a)vaste kosten zijn kosten die niet specifiek op een bepaalde zaak betrekking hebben (bijvoorbeeld de kosten eigen aan het kantoorgebouw (huur en/of financiering, elektriciteit, verwarming, water, onroerende voorheffing, verzekeringen, onderhoud), de kosten van permanente vorming en opleiding (seminaries, congressen, studiedagen), de beroepsbijdragen aan de Orde der Advocaten, de kosten voor het voeren van de boekhouding, de aankoop en onderhoud van kantoormeubelen en materiaal, de kosten van de bibliotheek, …)

b)algemene variabele kosten zijn de kosten die in enige mate wel betrekking hebben op een bepaalde zaak (bijvoorbeeld telefoon en fax, lonen, sociale lasten en sociaal secretariaat betreffende het personeel, portkosten en postzegels, drukwerk, papier, fardes, klasseurs, …)

c)specifieke kosten zijn de kosten die uitsluitend betrekking hebben op een bepaalde zaak (bijvoorbeeld gerechtskosten door het kantoor voorgeschoten, verplaatsingskosten, vertalingen, buitengewone telefoon- of faxverbindingen, buitengewone verzendingskosten, raadplegen databanken, kopies).

De vaste en algemene variabele kosten worden forfaitair aangerekend aan de cliënt volgens de methode van de “globale kantooreenheid”1; de kantooreenheid bedraagt 13,32 euro, exclusief btw (vanaf 01.01.2021, aangepast aan de index; basisbedrag (2004) 10 euro) per getypte bladzijde, zowel van de briefwisseling (met inbegrip van e-mails) als andere teksten en documenten, inclusief de ontwerpen, waarbij elke begonnen bladzijde geldt als een getypte bladzijde.

Een gewone omzendbrief2 wordt niet gerekend aan het gewone tarief van 13,32 euro per globale kantooreenheid, maar aan 7,00 euro (geïndexeerd) per geadresseerde, exclusief btw.

De specifieke kosten van het dossier worden rechtstreeks aan de cliënt aangerekend aan volgende prijzen, exclusief btw:

  •  opening-afsluiting dossier : 66,62 euro
  •  verplaatsingskosten (per km) : 0,53 euro

1  dit betekent het toepassen in alle zaken van een “kantooreenheid” die voor het omrekenen per zaak vermenigvuldigd wordt met het aantal getikte bladzijden in een zaak
2  dit is de zuivere toezending van een kopie (zonder enige intellectuele prestatie); bijvoorbeeld : bij ontvangst van een vaststellingsbericht van de bericht, wordt de cliënt verwittigd van de zitting; deze brief wordt gewoon aangerekend, zowel in de prestaties (ereloon) als in de kosten; indien van deze brief aan de cliënt een kopie tot info wordt medegedeeld aan bvb. een andere cliënt of een verzekeringsmaatschappij, dan worden deze laatste brieven als omzendbrieven beschouwd; ander voorbeeld : het toezenden aan een advocaat van een kopie van een brief aan een ander advocaat in dezelfde zaak

  • kopie/print (per stuk) : 0,33 euro
  • kleurenkopie/print (per stuk) : 0,67 euro
  • opzoeking rijksregister : kostprijs
  • aangetekende zending : kostprijs
  • foto’s (per exemplaar) : 2,66 euro
  • andere kosten : kostprijs
  • uitgevoerde betaling : 9,33 euro

De erelonen van gerechtsdeurwaarders alsmede de door hen verschuldigde rechten en gemaakte kosten, alsook de erelonen van gerechtsdeskundigen, alsook gerechtskosten worden aldus afzonderlijk ten laste van de cliënt gelegd.

4. Provisies en eindstaten

Bij aanvang van de zaak en tijdens de behandeling van de zaak, naargelang de evolutie, worden provisies (voorschotten) of tussentijdse staten van erelonen en kosten gevraagd.
Behoudens andersluidende schriftelijke afspraken met de cliënt is het feit dat de voorschotten eventueel gelieerd worden aan uurtarieven geen reden om te eisen dat ook de eindafrekening conform uurtarieven wordt aangerekend.

Bij het afsluiten van de zaak wordt een eindstaat van erelonen en kosten opgesteld.
De begroting van de tussentijdse staten en eindstaten gebeurt op basis van een overzicht van de prestaties (timesheet) en kosten.
Op ieder ogenblik kan een actueel overzicht van de prestaties en kosten worden opgevraagd dat op eerste verzoek zal worden meegedeeld.

5. Betaling

De provisies, tussentijdse staten en eindstaten zijn betaalbaar 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de factuur. Betwisting of protest van provisies, tussentijdse staten en eindstaten moeten binnen de 14 dagen na verzending ervan geschieden bij aangetekende brief. Betwisting of protest ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting. Bij niet-betaling tegen vervaldatum loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een nalatigheidintrest van 10% per jaar. Tevens is alsdan van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op de nog verschuldigde sommen. De facturen zijn betaalbaar te Halle.

Bij gebreke aan tijdige betaling van provisies en tussentijdse staten is het advocatenkantoor gerechtigd de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten.

6. Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van het advocatenkantoor, alsmede van elk van zijn vennoten, zaakvoerders, medewerkers en werknemers, en van alle (andere) personen waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk zou zijn, is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van het advocatenkantoor wordt uitbetaald.

Desgevraagd worden over de (dekking van de) beroepsaansprakelijkheidsverzekering inlichtingen ver- schaft.

Het advocatenkantoor is niet aansprakelijk voor de gevolgen van tekortkomingen van derden.

Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering mocht plaatsvinden door de beroepsaansprakelijkheids- verzekering van het advocatenkantoor, dan is de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor, alsmede van elk van zijn vennoten, zaakvoerders, medewerkers en werknemers, en van alle (andere) personen waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk zou zijn, steeds beperkt tot het ereloon (dus niet de betaling van de kosten) dat het advocatenkantoor heeft ontvangen voor de uitvoering van de specifieke opdracht, met een maximum van 25.000 euro.

De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de cliënt. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden en de resultaten daarvan geen rechten ontlenen.

Alle rechtsvorderingen jegens het advocatenkantoor, alsmede in voorkomend geval jegens elk van zijn vennoten, zaakvoerders, medewerkers en werknemers, en jegens alle (andere) personen waarvoor het advocatenkantoor aansprakelijk zou zijn, verjaren door verloop van twaalf maanden na het moment waarop de cliënt kennis had of redelijkerwijs moet geacht worden kennis te hebben gehad van de feiten die aanleiding zouden kunnen geven tot die rechtsvorderingen; na verloop van voormelde termijn van twaalf maanden vervallen dus de rechtsvorderingen van de cliënt. Alleszins en onverminderd het voorgaande zijn alle rechtsvorderingen van de cliënt vervallen één jaar na de dag waarop een opdracht is uitgevoerd.

Alle elektronische communicatie uitgaand van het advocatenkantoor is louter indicatief en kan op generlei wijze de aansprakelijkheid van het advocatenkantoor in het gedrang brengen.

Het advocatenkantoor doet redelijke inspanningen om e-mails en bijlagen te vrijwaren van enig virus of ander defect dat een computer of informaticasysteem zou kunnen beschadigen. Het blijft de

verantwoordelijkheid van de cliënt om alle nodige maatregelen te nemen ter bescherming van de eigen computer of het eigen informaticasysteem.

Het advocatenkantoor kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of enige schade die het gevolg zou kunnen zijn van het ontvangen of gebruiken van elektronische documenten van het advocatenkantoor.

7. Vertrouwelijkheid van de briefwisseling

De cliënt erkent op hoogte te zijn van de principiële vertrouwelijkheid van correspondentie tussen onder meer advocaten onderling, zoals vastgelegd in het Reglement van de Nationale Orde van 6 juni 1970.

De cliënt aanvaardt dat enkel briefwisseling die uitdrukkelijk als niet-vertrouwelijk bestempeld is, hem rechten zal toekennen en door hem zal mogen worden overgelegd.

8. Beëindiging overeenkomst

Het advocatenkantoor heeft het recht een overeenkomst te allen tijde en zonder schadevergoeding onmiddellijk te beëindigen, indien de overeenkomst niet te verenigen is met de deontologie van de advocaten, dan wel de cliënt uitdrukkelijk verzochte informatie niet verstrekt, zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen jegens het advocatenkantoor niet nakomt, of om welke manier dan ook het advocatenkantoor belemmert in de uitvoering van de opdracht. Indien een overeenkomst aldus door het advocatenkantoor wordt beëindigd, doet dit geen afbreuk aan het feit dat verrichte diensten en gemaakte kosten dienen te worden vergoed.

9. Archivering

Het gedurende de uitvoering van een opdracht gevormde dossier zal door het advocatenkantoor tenminste gedurende vijf jaar, na sluiting van het dossier, worden bewaard, waarna het zal worden vernietigd.

10. Ongeldige of nietige bedingen

Indien één of meerdere bedingen ongeldig of nietig zijn, dan tast dit de geldigheid en de afdwingbaarheid van de andere bedingen van deze algemene voorwaarden niet aan.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Het Belgisch recht is enkel van toepassing. De rechtbanken van het gerechtelijke arrondissement van Brussel en in voorkomend geval de Vrederechter van het kanton Halle zijn bij betwisting bevoegd, onverminderd de mogelijkheid voor het advocatenkantoor om een procedure in te leiden voor de rechtbanken bevoegd conform artikel 624 Ger.W.