News

Choice an area :
Search :

12.02.2021 - Verzoekschriften en processtukken niet meer aangetekend naar Raad voor Vergunningsbetwistingen

De Dienst van de Bestuursrechtscolleges (DBRC) start een digitaal loket op, waar alle documenten in het kader van een rechtspleging voor de Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb), het ...
Read more

27.01.2021 - Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan verkorte procedure toepassen op afzonderlijke vorderingen

De bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure kan worden behandeld en of er alleen korte debatten ...
Read more

04.12.2020 - Consumentenrecht: Europa verruimt collectieve vordering vanaf 2023

Op grond van richtlijn 2009/22 hebben de meeste EU-lidstaten al consumentenorganisaties (of 'bevoegde instanties') aangewezen die een collectieve vordering (of 'representatieve vordering') mogen ...
Read more

27.11.2020 - Vlaamse lokale besturen mogen snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 binnenkort beboeten met GAS-sanctie (Verzameldecreet Vervoer)

Vlaamse steden en gemeenten zullen binnenkort beperkte snelheidsovertredingen in zones 30 en 50 kunnen bestraffen met een GAS-boete. De basisregels zijn vastgelegd in het 'Verzameldecreet Vervoer' ...
Read more

31.08.2020 - Tijdelijke crisismaatregel overbruggingsrecht voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten onderbreken verlengd tot eind 2020

De regering verlengt de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor zelfstandigen van wie de activiteit beperkt blijft wegens de crisismaatregelen tot 31 december 2020. De tijdelijke ...
Read more

17.08.2020 - Covid-19: Coronasubsidie bij blijvend grote omzetdaling in augustus en september

De Vlaamse overheid kent bovenop de coronahinderpremie wegens verplichte sluiting, de coronacompensatiepremie voor een grote omzetdaling in de periode van 14 maart tot en met 30 april 2020, en de ...
Read more

07.08.2020 - Hogere dwangsom mogelijk bij blijvende niet-uitvoering arrest (DB Justitie, art. 37)

Wanneer één van de partijen blijft weigeren om de hoofdveroordeling uit te voeren - zelfs nadat de rechter een dwangsom heeft opgelegd - kan degene die om de dwangsom verzocht, aan de rechter vragen ...
Read more

07.08.2020 - Erflater hoeft testament niet meer te dicteren aan notaris (DB Justitie, art. 75-76)

Volgens het Burgerlijk Wetboek moet de notaris een testament uitschrijven zoals het hem gedicteerd wordt door de erflater. Maar in de praktijk had de notaris wat marge: hij hoefde de woorden niet ...
Read more

28.07.2020 - Vlaamse regering verlengt covid-19-aanmoedigingspremies tot eind december

Ondernemingen die door de coronacrisis te maken krijgen met een substantiële daling van hun economische activiteiten, kunnen nog tot het einde van het jaar een beroep doen op de aanmoedigingspremies ...
Read more

30.06.2020 - Niet akkoord met een B- of C- attest en/of onterechte resultaten behaald?

Bent u als leerling, student of ouder onrechtvaardig behandeld? Werd verkeerdelijk een B- of C- attest opgelegd aan u of aan uw zoon of dochter? Dan beschikt u over verschillende mogelijkheden om u te verdedigen.
Read more

14.05.2020 - Covid-19: Ondernemingen die in problemen komen door de coronacrisis krijgen één maand langer bescherming tegen faillissement

Ondernemingen die door de coronacrisis in de problemen komen, zijn één maand langer beschermd tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillissement en gerechtelijke ontbinding. Tot nog toe konden ...
Read more

14.05.2020 - Covid-19: uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Ondernemingen door de opgelegde coronamaatregelen moesten sluiten of waarvan de economische activiteit sterk gedaald is, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op uitstel van RSZ-betalingen tot 15 ...
Read more

06.05.2020 - Wetgever repareert 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen'

Op 1 mei 2019 trad het 'Wetboek van vennootschappen en verenigingen' (WVV) in werking. Die inwerkingtreding verloopt gefaseerd. Een dik jaar nadien, op 6 mei 2020, verscheen de wet van 28 april 2020 ...
Read more

29.04.2020 - Covid-19: Afwijkend stelsel voor algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen verlengd tot 30 juni

Begin deze maand besliste de federale overheid om tussen 1 maart 2020 en 3 mei 2020 minder streng te zijn voor de algemene vergaderingen en bestuursvergaderingen van vennootschappen, stichtingen en ...
Read more

24.04.2020 - Covid-19: Regering beschermt ondernemingen tegen faillissement tijdens coronacrisis

Ondernemingen die door de coronacrisis in de problemen komen, krijgen bescherming tegen bewarend en uitvoerend beslag, faillissement en gerechtelijke ontbinding. Ondernemingen waarvan de continuïteit ...
Read more

17.04.2020 - Covid-19: Compensatiepremie van 3.000 euro voor Vlaamse ondernemers met zwaar omzetverlies

Vlaamse ondernemingen en zelfstandigen (al dan niet in bijberoep), die als gevolg van de coronacrisis te maken hebben met een zwaar omzetverlies, kunnen vanaf 10 april 2020 tot en met 30 juni 2020 ...
Read more

16.04.2020 - Covid-19: Vlaamse Regering versoepelt waarborgregeling voor ondernemingen vanaf 17 april 2020

Om te voorkomen dat KMO's en grote ondernemingen in zware financiële problemen komen door de coronacrisis, heeft de Vlaamse Regering de waarborgregeling voor deze ondernemingen al eerder uitgebreid. ...
Read more

03.02.2020 - Brexit: welke afspraken zijn er m.b.t. overheidsopdrachten?

De Brexit is een feit. Op 31 januari is Groot-Brittannië officieel uit de Europese Unie gestapt. Al verandert er op korte termijn nog niet heel veel. Er is immers een overgangsperiode gestart waarin ...
Read more

31.01.2020 - Erfbelasting: nalatenschapsforfaits geïndexeerd

Vlabel, de Vlaamse Belastingdienst, maakte zopas de geïndexeerde forfaits bekend voor de schulden van de nalatenschap. Voor de berekening van de erfbelasting wordt het actief van de nalatenschap ...
Read more

20.01.2020 - Onmogelijkheid voor grootouders om erkenning te betwisten bij overlijden erkenner is niet ongrondwettig

Dat grootouders het bij erkenning vastgestelde vaderschap niet kunnen betwisten, ook niet als de erkenner overleden is zonder zelf de erkenning te betwisten en de termijn om dat te doen nog niet ...
Read more

25.11.2019 - Verjaringstermijn van seksueel misbruik van minderjarigen zou in (nabije) toekomst worden opgeheven.

De commissie Justitie stemde op 16 oktober 2019 het wetsvoorstel goed waarin wordt bepaald dat seksueel misbruik tegen minderjarigen niet langer kan verjaren.
Read more

25.11.2019 - Adoptanten krijgen originele documenten omtrent de herkomst van de geadopteerde terug na de erkenning van de buitenlandse adoptie.

Het nieuwe Koninklijk Besluit van 26 september 2019 (inwerkingtreding op 26 oktober 2019) bepaalt dat de Federale Centrale Autoriteit (FCA) de originele documenten die de adoptanten haar hebben afgegeven met het oog op de erkenning van de buitenlandse adoptie, dient terug te geven.
Read more

25.11.2019 - Elke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden

Op 01 januari 2020 treedt een volledig nieuwe regelgeving in werking voor wat betreft de organisatie van wielerwedstrijden.
Read more

25.11.2019 - Verplicht alchoholslot vanaf 1,8 promille of 1,2 promille bij recidivisten

Vanaf 01 juli 2018 zijn rechters ingevolge de Wegverkeerswet verplicht om in bepaalde gevallen dergelijk alcoholslot op te leggen aan bestuurders.
Read more

29.10.2019 - Striktere betalingstermijn bij handelstransacties voor grote ondernemingen

Vanaf 29 april 2020 wordt de uiterste betaaltermijn bij handelstransacties van grote ondernemingen aan KMO's beperkt tot maximaal 60 dagen, en de controle -en verificatietermijn tot maximaal 30 dagen...
Read more

18.10.2019 - Grondwettelijk Hof beperkt recht op omgevingsvergunning in landschappelijk waardevol gebied

Na een recente uitspraak van het Grondwettelijk Hof wordt het opnieuw een pak moeilijker om een milieu- of bouwvergunning te krijgen in een gebied dat volgens het gewestplan een 'landschappelijk ...
Read more

15.10.2019 - Nieuw in Wegcode: 'élke weggebruiker verplicht om te stoppen voor wielerwedstrijden'

Vanaf 2020 verplicht de Wegcode iedere weggebruiker om onmiddellijk uit te wijken en te stoppen bij het naderen van een wielerwedstrijd. Op dit moment zijn de regels nog veel soepeler en geldt de ...
Read more

23.09.2019 - Belastingvermindering rechtsbijstandsverzekering: model attest 281.63 uit te reiken door de verzekeraars

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering van 40% voor de premies (bedrag beperkt tot 310 euro, geïndexeerd bedrag aj. 2020). Alleen ...
Read more

20.09.2019 - Rechter moet ambtshalve kunnen ingrijpen bij schending taalwet gerechtszaken

Het Grondwettelijk Hof vindt dat rechters proceshandelingen ambtshalve moeten kunnen nietig verklaren als ze ingaan tegen de taalregels in gerechtszaken. Door hen die mogelijkheid te ontnemen, komt ...
Read more

22.08.2019 - Kennisgeving verstekvonnis verval van recht tot sturen moet duidelijk alle verzetmogelijkheden melden

Vanaf 1 september 2019 moet iedereen die bij verstek werd veroordeeld tot een verval van het recht tot sturen bij de kennisgeving van het verstekvonnis uitdrukkelijk op de hoogte worden gebracht van ...
Read more

[1]  2  3  4  5  6  7  8  9