News

Choice an area :
Search :

25.06.2013 - Specifieke criteria voor beoordeling arbeidsrelaties in de bouwsector

Bij de kwalificatie van een arbeidsrelatie kan men in bepaalde sectoren een weerlegbaar wettelijk vermoeden inroepen. Voor 'sommige onroerende werkzaamheden' wordt dit vermoeden nu concreter gemaakt ...
Read more

10.06.2013 - Wat staat er in een uittreksel uit het strafregister?

In 2009 zorgden wijzigingen aan het Kieswetboek, het Centraal Strafregister en de hoven van assisen voor heel wat nieuwigheden bij de uitreiking van uittreksels uit het strafregister.
Read more

03.06.2013 - Advocatenakte biedt partijen meer zekerheid

Partijen die een onderhandse akte afsluiten kunnen die laten mee ondertekenen door hun advocaten. Een dergelijke advocatenakte biedt heel wat voordelen...
Read more

31.05.2013 - Sociale bijdragen verschuldigd bij ketenaansprakelijkheid voor loonschulden

Een verzamelwet van 29 maart 2012 heeft een mechanisme van ketenaansprakelijkheid voor loonschulden ingevoerd.
Read more

24.05.2013 - Opheffing bankgeheim: nu ook verplichte kennisgeving bij vraag van buitenlandse fiscus

Tot nog toe moest de fiscus geen kennisgeving aan de belastingplichtige sturen als het bankgeheim werd doorbroken naar aanleiding van een vraag van een buitenlandse fiscus.
Read more

13.05.2013 - Grondwettelijk Hof vernietigt fiscale overgangsregeling voor passiefwoningen

Het Grondwettelijk Hof heeft de overgangsbepaling vernietigd die de belastingvermindering voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen laat uitdoven.
Read more

07.05.2013 - Aangifte rechtspersonenbelasting aj. 2013 gepubliceerd

De aangifte in de rechtspersonenbelasting voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 7 mei 2013.
Read more

06.05.2013 - Transparant inzagerecht voor geadopteerden

Iedere geadopteerde van 12 jaar of ouder kan zijn interlandelijke adoptiedossier inzien.
Read more

22.04.2013 - Rechter informeert werkgever over verkrachting, prostitutie en zedenfeiten

Vanaf 2 mei 2013 kan een rechter beslissen om vonnissen m.b.t. zedenfeiten, prostitutie, verkrachting en aanranding van de eerbaarheid door te sturen ...
Read more

22.04.2013 - Geen vrij gebruik meer van nietigverklaarde stukken strafdossier

Nietigverklaarde stukken die uit het strafdossier zijn verwijderd en zijn neergelegd op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg, mogen niet meer vrij gebruikt worden.
Read more

22.04.2013 - Woonverbod voor veroordeelde pedofielen

Een rechter kan een veroordeelde pedofiel voortaan verbieden om op bepaalde plaatsen te verblijven of te wonen.
Read more

22.04.2013 - Indienen slachtofferverklaring wordt eenvoudiger

Slachtoffers die geÔnformeerd en gehoord willen worden in het kader van de strafuitvoering krijgen het iets gemakkelijker.
Read more

22.04.2013 - Onderzoeksrechter hoort slachtoffer op eenvoudig verzoek

Elk slachtoffer dat zich burgerlijke partij stelt in een strafprocedure, kan voortaan op eenvoudig verzoek minstens eenmaal gehoord worden door de onderzoeksrechter die met de zaak belast is.
Read more

08.04.2013 - Aangifteformulier personenbelasting voor aanslagjaar 2013 in het Staatsblad

Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting voor het aanslagjaar 2013 (inkomsten 2012) verscheen in het Belgisch Staatsblad van 8 april 2013.
Read more

05.04.2013 - Faillissementsverzekering voor zelfstandigen bij gedwongen stopzetting

Een wet van 16 januari 2013 heeft de faillissementsverzekering voor zelfstandigen uitgebreid tot bepaalde gevallen van gedwongen stopzetting.
Read more

02.04.2013 - Hogere verkeersboetes vanaf 2 april

Vanaf 2 april 2013 stijgen de onmiddellijke inningen voor verkeersovertredingen met 10%.
Read more

29.03.2013 - Vroedvrouwen hebben beroepsgeheim

Vroedvrouwen kunnen bepaalde onderzoeken uitvoeren. Tot nu was er geen regeling omtrent de mededeling van de resultaten van die onderzoeken ...
Read more

26.03.2013 - Nog minder sociale bijdragen bij eerste aanwervingen

PotentiŽle werkgevers worden nog meer aangemoedigd om personeel in dienst te nemen.
Read more

21.03.2013 - Samenwerkingsakkoord over illegale arbeid en sociale fraude

Op 1 juni 2011 heeft de federale overheid een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gemeenschappen en de gewesten over de coŲrdinatie van de controles op illegale arbeid en sociale fraude.
Read more

19.03.2013 - Zware criminelen ten vroegste vrij na helft van straf

Vanaf 19 maart 2013 wordt het voor zware criminelen moeilijker om voorwaardelijk vrij te komen.
Read more

12.02.2013 - Zwaardere straf voor wie rijbewijs niet inlevert na rijverbod

Vanaf 1 maart 2013 staan er strengere straffen op het niet inleveren van het rijbewijs na een rijverbod.
Read more

31.01.2013 - Overtredingen veiligheidsgordel en kinderbeveiligingssysteem zwaarder bestraft

Vanaf 1 maart 2013 staan er zwaardere straffen op het niet naleven van de regels op het gebruik van de veiligheidsgordel.
Read more

31.01.2013 - Voorlopige hechtenis: recht op vertegenwoordiging bij handhavingsprocedure

Dankzij een aanpassing van de Voorlopige Hechteniswet kan de verdachte zich voortaan laten vertegenwoordigen wanneer hij moet verschijnen voor de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling ...
Read more

31.01.2013 - Rechter kan uitstel geldboete koppelen aan opleiding

Wie probatie-uitstel of probatie-opschorting van de rechter krijgt, moet voortaan altijd een aantal algemene voorwaarden naleven.
Read more

21.12.2012 - Nieuwe btw-regels: de factuur is geen oorzaak van opeisbaarheid meer

De wet van 17 december 2012 zet de Europese richtlijn 2010/45/EU betreffende het gemeenschappelijke stelsel van factureringsregels om in het Belgisch recht.
Read more

20.12.2012 - Jongste fiscale verzamelwet 'degradeert' belastingaftrekken

In de vierde editie van het Belgisch Staatsblad van 20 december 2012 verscheen een 'wet van 13 december 2012 houdende fiscale en financiŽle bepalingen'.
Read more

05.12.2012 - Balanscentrale publiceert nieuwe modellen voor neerlegging jaarrekening

De Balanscentrale van de Nationale Bank van BelgiŽ heeft een nieuwe versie van de modellen voor de neerlegging van de jaarrekeningen op haar website.
Read more

14.11.2012 - Europa wil individuele energiemeters in appartementsgebouwen

Eindafnemers van elektriciteit, aardgas, stadsverwarming, stadskoeling en warm water voor huishoudelijke doeleinden, moeten kunnen beschikken over een individuele meter, ...
Read more

16.10.2012 - Betere bescherming van de energieafnemers

Met een besluit van 7 september 2012 verbetert de Vlaamse regering de bescherming van de afnemers van elektriciteit en aardgas.
Read more

01.10.2012 - Procureur kan tijdelijk huisverbod opleggen

De procureur des Konings kan een dader van huiselijk geweld voor tien dagen uit de gemeenschappelijke verblijfplaats zetten.
Read more

1  2  3  4  5  [6]  7  8