News

Choice an area :
Search :

23.11.2018 - Identiteitskaart minderjarige binnenkort geseind bij vrees voor parentale ontvoering

Jaar na jaar blijft het aantal parentale ontvoeringen stijgen. De wetgever komt daarom met extra maatregelen. Binnenkort zal de ouder die het ouderlijke gezag uitoefent - bij vrees voor ontvoering ...
Read more

31.10.2018 - Nieuwe deontologie voor vastgoedmakelaars geldt vanaf 30 december

Het Beroepsinstituut van vastgoedmakelaars (BIV) heeft de deontologie van de vastgoedmakelaars afgestemd op het Wetboek van Economisch Recht, op de Europese GDPR-verordening op de bescherming van de ...
Read more

10.10.2018 - Wetgever stimuleert elektronische overeenkomsten en harmoniseert begrippen

Een wet van 20 september 2018 harmoniseert de begrippen 'elektronische handtekening' en 'duurzame gegevensdrager'. Door de belemmeringen voor het sluiten van overeenkomsten langs elektronische weg op ...
Read more

04.10.2018 - Gerechtskosten in strafzaken eindelijk ge´ndexeerd

Vooraleer iemand strafrechtelijk kan worden veroordeeld, worden er vaak - op vraag van de gerechtelijke overheden - heel wat kosten gemaakt. Denk maar aan de tussenkomsten van medische experten, ...
Read more

25.09.2018 - GAS-wet: procedure niet meer sneller bij heterdaad

Heterdaad of niet. De vaststelling van een inbreuk op de GAS-wetgeving moet altijd binnen de 2 maanden worden doorgestuurd naar de sanctionerende ambtenaar of de procureur des Konings (al naargelang ...
Read more

21.09.2018 - Verplichte registratie 'dienstenverleners aan vennootschappen' bij FOD Economie: delegatie van bevoegdheden

'Dienstenverleners aan vennootschappen' zijn sinds 1 september 2018 verplicht om zich vooraf te registreren bij de FOD Economie. Dit om hen te laten bijdragen aan de strijd tegen het witwassen van ...
Read more

21.06.2018 - Administratieve sanctieprocedure voor inbreuken op nieuwe wet private en bijzondere veiligheid

De nieuwe Basiswet Private en Bijzondere Veiligheid van 2 oktober 2017 voorziet een administratieve sanctieprocedure voor inbreuken op de bepalingen uit de wet of haar uitvoeringsbesluiten. ...
Read more

06.06.2018 - Arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars kan voor voetballers vanaf 15 jaar

De arbeidsovereenkomstenwet voor betaalde sportbeoefenaars bepaalt dat men die specifieke arbeidsovereenkomst slechts (ten vroegste) geldig kan aangaan vanaf het einde van de voltijdse leerplicht. ...
Read more

30.05.2018 - Territoriaal bevoegde familierechtbank niet meer vrij te kiezen bij EOT (art. 29 en 49 Wet Werklastvermindering Justitie)

Echtgenoten kunnen bij een echtscheiding of een scheiding van tafel en bed door onderlinge toestemming (EOT) niet langer volledig vrij kiezen bij welke rechtbank van eerste aanleg ze hun ...
Read more

28.05.2018 - Vlaanderen hervormt verkooprecht en vereenvoudigt registratiebelasting vanaf 1 juni 2018

Via het decreet van 18 mei 2018 hervormt Vlaanderen zijn verkooprecht en vereenvoudigt het zijn registratiebelasting. Het nieuwe decreet brengt daarvoor een aantal belangrijke en ingrijpende ...
Read more

23.05.2018 - Nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's

Sinds 25 mei 2018 is de nieuwe Camerawet van kracht. Die introduceert een nieuw aangiftesysteem voor bewakingscamera's en een nieuw register voor beeldverwerkingsactiviteiten. Een uitvoeringsbesluit ...
Read more

07.05.2018 - Mobiliteitsvergoeding voor werknemers die bedrijfswagen inruilen (juridische aspecten)

De mobiliteitsvergoeding geeft werknemers de kans om hun bedrijfswagen, die ze ook voor privÚverplaatsingen mogen gebruiken, in te ruilen ('cash for car', budgetneutraal) voor een geldbedrag dat ...
Read more

07.05.2018 - Vennootschapsbijdrage stijgt niet in 2018

Vennootschappen betalen in 2018 dezelfde vennootschapsbijdrage als in 2017. De bijdrage moet ten laatste op 30 juni op de rekening van het sociaal verzekeringsfonds staan. De jaarlijkse ...
Read more

02.05.2018 - Verdachte en benadeelde persoon: recht op inzage of afschrift dossier in fase opsporingsonderzoek (art. 3 Verzamelwet Strafrecht en Strafvordering)

Het Wetboek van Strafvordering omvat voortaan een procedure voor de behandeling van de verzoeken van de verdachte of van diegene die een verklaring van benadeelde persoon heeft afgelegd tot het ...
Read more

27.04.2018 - Hervorming insolventierecht ondernemingen: nieuwe regels voor vrije beroepen

Op 1 mei 2018 trad het hervormde insolventierecht van ondernemingen in werking. De wet van 11 augustus 2017 maakte alle wetgeving over de insolventie van ondernemingen coherent en voegde ze als een ...
Read more

27.04.2018 - Ondernemingsbewijs krijgt plaats binnen Burgerlijk Wetboek (art. 2-3 Wet Ondernemingsrecht)

De regels voor het bewijs door en tegen ondernemingen krijgen onderdak in het Burgerlijk Wetboek. Zij komen in de plaats van de bewijsregels tussen handelaars die tot nu in het Wetboek van koophandel ...
Read more

27.04.2018 - Rechtbank van koophandel maakt plaats voor ondernemingsrechtbank (art. 5-12, 252, 253 Wet Ondernemingsrecht)

De rechtbank van koophandel verdwijnt. Zij wordt omgevormd tot ondernemingsrechtbank. Die nieuwe rechtbank is bevoegd voor alle geschillen rond ondernemingen. Aangezien het ondernemingsbegrip ...
Read more

27.04.2018 - Procedureproblemen voor groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid aangepakt (art. 13 Wet Ondernemingsrecht)

Het wordt makkelijker voor groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid om een gerechtelijke procedure in te stellen. Ook voor wie tegen een dergelijke groepering wil procederen, vereenvoudigen de zaken...
Read more

27.04.2018 - Procedure collectieve schuldenregeling lichtjes bijgestuurd (art. 19 Wet Ondernemingsrecht)

De wet tot hervorming van het ondernemingsrecht brengt enkele kleine wijzigingen aan de procedure van de collectieve schuldenregeling. Na de beschikking tot toelaatbaarheid tot de collectieve ...
Read more

27.04.2018 - Hervorming van het ondernemingsrecht: wat wijzigt er en wat is nieuw?

De federale regering heeft het ondernemingsrecht hervormd. In dat kader werden verschillende bepalingen van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek, het Gerechtelijk Wetboek, het Wetboek van ...
Read more

24.04.2018 - Omgevingsvergunning XXL

Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning Ún de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie ...
Read more

19.04.2018 - Kantonhervorming be´nvloedt territoriale bevoegdheid rechtbankafdelingen

Een groot deel van de hervorming van de gerechtelijke kantons treedt in werking op 1 mei 2018. Dit zorgt ervoor dat ook de regels over de indeling van de rechtbanken in afdelingen in bepaalde ...
Read more

05.04.2018 - GDPR: Melden van gegevenslekken

De GDPR verplicht verwerkingsverantwoordelijken om een gegevenslek te melden aan de bevoegde toezichthoudende autoriteit en ook, in sommige gevallen, aan de betrokkenen van wie er gegevens geraakt ...
Read more

05.04.2018 - Pakket maatregelen moet interlandelijke adoptie in Vlaanderen aanwakkeren

Het aantal interlandelijke adopties in Vlaanderen is sinds de publicatie van het basisdecreet in 2012 sterk gedaald. Heel wat regels blijken in de praktijk immers onduidelijk en inefficiŰnt. De ...
Read more

30.03.2018 - Volwaardig aanvullend pensioen (tweede pijler) voor zelfstandigen-natuurlijke personen

Een wet van 18 februari 2018 heeft een sociaal kader gecreŰerd dat zelfstandigen (natuurlijke persoon, meewerkende echtgenoot, zelfstandige helper) toelaat om naast het vrij aanvullend pensioen voor ...
Read more

15.03.2018 - Houder kentekenplaat van geflitst voertuig moet identiteit bestuurder meedelen

Een houder van een kentekenplaat die van de politie een pv in de bus krijgt voor een verkeersovertreding maar eigenlijk niet de bestuurder was op het moment van de feiten, is voortaan verplicht om de ...
Read more

15.03.2018 - Strengere straffen voor wie kwaadwillig verkeer belemmert (art. 3 en 17 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

Het Strafwetboek voorziet voortaan strengere straffen voor wie kwaadwillig het verkeer op de weg, de spoorweg, de binnenwateren of de zee belemmeren (bv. door een wegblokkade op te stellen). Niet ...
Read more

15.03.2018 - Verjaring van strafvordering voortaan opgeschort bij wijziging taalrol (art. 2 Verzamelwet Verkeersveiligheid)

De verjaring van de strafvordering wordt voortaan geschorst voor maximum 1 jaar wanneer een strafzaak wordt verwezen naar een rechtbank van een andere taalrol. Dit moet misbruik vermijden. De ...
Read more

17.01.2018 - Gegarandeerde dienstverlening voor personenvervoer bij spoorstaking

Een nieuwe wet garandeert de continu´teit van de dienstverlening voor het personenvervoer per spoor in geval van staking. Op die manier wil men de openbare dienst continu, regelmatig en zonder ...
Read more

12.01.2018 - Grondwettelijk Hof vernietigt deel Potpourri II: huiszoeking binnen mini-onderzoek niet meer toegelaten

Sinds 12 januari 2018 kunnen geen huiszoekingen meer gevraagd worden in het kader van een mini-onderzoek. Het Grondwettelijk Hof heeft het betrokken artikel 63,1░ van de Potpourri II-wet immers ...
Read more

1  [2]  3  4  5  6  7  8