Hogere pensioenen voor werknemers

Binnen de pensioenregeling voor werknemers worden sommige pensioenen opgetrokken.

Een KB van 6 juli 2011 voert volgende aanpassingen door:

1/ Loongrens. Het inkomensplafond voor de berekening van het werknemerspensioen wordt aangepast aan de loonevolutie om te vermijden dat het verschil tussen het pensioen en het laatste beroepsinkomen toeneemt. Daarom wordt het jaarbedrag voor de jaren na 2010 vermenigvuldigd met 1,007.

2/ Verhoging van het minimumrecht per loopbaanjaar. Het loonbedrag wordt op 16.816,49 euro gebracht. Let wel, dit geldt enkel voor de pensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal ten vroegste ingaan op 1 september 2011.

Indien het geherwaardeerde loon (eventueel omgerekend naar een tewerkstelling met een volledige arbeidsregeling) lager is dan dit minimum, dan wordt het pensioen voor het jaar met minstens een tewerkstelling die overeenstemt met één derde van een volledige arbeidsregeling, berekend op dit bedrag. Er gelden wel een paar voorwaarden.

3/ Verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen. Het voor een volledige loopbaan toegekende rustpensioen voor werknemers mag niet kleiner zijn dan een gewaarborgd minimum.

De basisbedragen voor dit minimum worden vanaf 1 september 2011 opgetrokken tot 12.608,39 euro (gezinsbedrag) en 10.089,89 euro (bedrag alleenstaande). Het overlevingspensioen op grond van een volledige loopbaan van de overleden echtgenoot, mag met ingang van 1 september 2011 niet lager zijn dan een gewaarborgd minimum van 9.931,25 euro per jaar.

Tegelijk worden ook de coëfficiënten opgetrokken die gebruikt worden bij de vaststelling van het gewaarborgd minimumpensioen. In bepaalde gevallen wordt het basisbedrag vermenigvuldigd met een coëfficiënt. De verhogingen gaan in op 1 september 2011. Begin 2012 komt er een nieuwe stijging.

4/ Verhoging van sommige pensioenen. Het gaat om een verhoging van de niet-minimumpensioenen met:

2,25% op 1 september 2011, voor de werknemerspensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal zijn ingegaan vóór 1 januari 1997;

1,25% op 1 november 2011, voor de werknemerspensioenen die daadwerkelijk en voor de eerste maal zijn ingegaan na 31 december 1996, en vóór 1 januari 2011.

De gewaarborgde minimumpensioenen voor werknemers die daadwerkelijk en voor de eerste maal zijn ingegaan vóór 1 januari 1997 worden op 1 september 2011 vermeerderd met een coëfficiënt van 1,00245.

Wanneer het een overlevingspensioen betreft, is het in aanmerking te nemen ingangsjaar het jaar waarin het rustpensioen van de overleden echtgenoot daadwerkelijk en voor de eerste maal is ingegaan indien deze op het ogenblik van zijn overlijden dit pensioen genoot.

Tot slot kunnen we nog meegeven dat als een werknemerspensioen gelijktijdig voldoet aan de voorwaarden voor de verhoging van het gewaarborgd minimumpensioen én de verhoging van de andere pensioenen, dan zullen de verhogingen toegekend worden met dezelfde ingangsdatum, in opklimmende volgorde van hun nummering.

Bron: Koninklijk besluit van 6 juli 2011 tot verhoging van sommige pensioenen in de regeling voor werknemers en tot uitvoering van artikel 7, tiende lid, van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, BS 22 juli 2011