Raad voor Vergunningsbetwistingen (RvVb) kan verkorte procedure toepassen op afzonderlijke vorderingen

De bestuursrechters van de Raad voor Vergunningsbetwistingen kunnen ambtshalve onderzoeken of een beroep volgens de vereenvoudigde procedure kan worden behandeld en of er alleen korte debatten vereist zijn. Maar als het verzoekschrift zowel een vordering tot vernietiging als een vordering tot schorsing bevat, kunnen de bestuursrechters die verkorte procedure vanaf nu op beide vorderingen samen, óf op één van beide vorderingen alleen toepassen.

In werking op: 6 februari 2021, voor de vorderingen die vanaf die datum worden ingediend.

Bron: 4 DECEMBER 2020. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, wat de verkorte procedure betreft, BS 27 januari 2021.

Zie ook:
DBRC-decreet, art. 14 en art. 19.
DBRC-rechtsplegingsbesluit, art. 59.