Covid-19: uitstel van betaling RSZ-bijdragen

Ondernemingen door de opgelegde coronamaatregelen moesten sluiten of waarvan de economische activiteit sterk gedaald is, hebben onder bepaalde voorwaarden recht op uitstel van RSZ-betalingen tot 15 december 2020. Procedures en criteria staan in het 17de bijzondere machtenbesluit van Regering-Wilmès II. Dat besluit voorziet voor bepaalde werkgevers ook in ?bijzondere? minnelijke afbetalingsmodaliteiten voor hun RSZ-bijdragen.

Uitstel RSZ-betalingen

Sommige werkgevers genieten van automatisch betalingsuitstel voor de RSZ-bedragen die vanaf 20 maart 2020 vervallen zijn en voor zover het bijdragen betreft die slaan op prestaties van voor het derde kwartaal van 2020. Andere werkgevers moeten een verklaring op eer indienen.

1. Automatisch uitstel

Genieten automatisch uitstel:

werkgevers die ressorteren onder het paritair comité van het Hotelbedrijf

werkgevers die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve en sportieve sector die hun inrichting moesten sluiten in toepassing van de ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020

de provinciale en plaatselijke besturen en de openbare diensten en instellingen voor het personeel dat ze tewerkstellen in de inrichtingen die behoren tot de culturele, festieve, recreatieve en sportieve sector die moesten sluiten in toepassing van de ministeriele besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020

werkgevers, handelszaken en winkels die moesten sluiten in toepassing van de ministeriële besluiten van 13, 18 en 23 maart 2020 behalve voedingswinkels, nachtwinkels, dierenvoedingswinkels, apotheken, krantenwinkels, tankstations en leveranciers van brandstoffen.

2. Uitstel na voorafgaande aangifte

Genieten van uitstel na het indienen van een verklaring op eer (elektronisch aangifteformulier via Rijksdienst voor Sociale zekerheid):

werkgevers van niet-essentiële ondernemingen, handelszaken en winkels die moesten sluiten omdat ze de sanitaire maatregelen niet kunnen naleven

werkgevers die zelf beslist hebben om volledig te sluiten omwille van andere redenen dan het niet kunnen naleven van de sanitaire maatregelen

Ook werkgevers die niet verplicht moesten sluiten maar hun economische activiteit tijden het tweede kwartaal van 2020 sterk hebben zien dalen kunnen genieten van betalingsuitstel wanneer ze een verklaring op eer indienen. Voorwaarde is we dat ze hun omzet tijdens het tweede kwartaal van 2020 met minstens 65% hebben zien dalen of hun loonmassa die periode met 65% hebben zien verminderen ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal van 2020.

Zij genieten tot 15 december 2020 een uitstel van betaling voor

het saldo van de bijdragen die voor het eerste kwartaal van 2020 verschuldigd zijn

het saldo van de bijdragen die voor het tweede kwartaal van 2020 verschuldigd zijn

het debet bericht voor de regeling van de jaarlijkse vakantie der handarbeider betreffende het vakantiedienstjaar 2019

de voorschotten voor het tweede kwartaal van 2020

de nog te vervallen rechtzettingen van bijdragen

de nog te vervallen maandelijkse afbetalingen van de lopende afbetalingsplannen.

Minnelijke afbetalingsvoorwaarden

Werkgevers uit deze laatste bijzondere categorie die niet voldoen aan de voorwaarden om betalingsuitstel te krijgen en die ernstige economische moeilijkheden ondervindend door corona, kunnen (voor iedere gerechtelijke vervolging) aan de RSZ om minnelijke afbetalingstermijnen verzoeken voor de door de werkgever aangegeven bijdragen voor het eerste en tweede kwartaal van 2020 en de bijdragen jaarlijkse vakantie voor het vakantiedienstjaar 2019 waarbij de bijdragenopslagen, forfaitaire vergoedingen en/of verwijlinteresten niet worden aangerekend wanneer en voor zover de vastgelegde afbetalingsmodaliteiten strikt worden nageleefd.

Maar ook werkgevers die wel uitstel van hun RSZ-betalingen hebben gekregen, maar die door corona niet in staat zijn om die bedragen voor 16 december 2020 te betalen, kunnen vanaf dan minnelijke afbetalingsmodaliteiten aanvragen. Volgens dezelfde voorwaarden als hierboven vermeld.

Uitwerking vanaf 20 maart 2020

Bron: Koninklijk besluit nr. 17 van 4 mei 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 3°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (II) met het oog op het verlenen van uitstel van betaling aan bepaalde werkgevers van de bedragen geïnd door de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, BS 12 mei 2020.