Covid-19: Vlaamse Regering versoepelt waarborgregeling voor ondernemingen vanaf 17 april 2020

Om te voorkomen dat KMO's en grote ondernemingen in zware financiële problemen komen door de coronacrisis, heeft de Vlaamse Regering de waarborgregeling voor deze ondernemingen al eerder uitgebreid.

Via haar besluit van 10 april 2020 versoepelt ze nu deze waarborgregeling. Hiermee wil ze de getroffen ondernemingen extra ondersteunen en de toegang tot financiering van hun activiteiten en investeringen verruimen. De ondernemingen/kredietnemers kunnen daardoor vanaf 17 april 2020 nog meer verbintenissen onder toepassing van een waarborg brengen.

Waarborgregeling

Sinds 19 maart 2020 kunnen verbintenissen van een onderneming/kredietnemer die voortvloeien uit financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die zijn toegestaan om het bedrijfskapitaal te herstellen of weder samen te stellen, onder toepassing van een waarborg worden gebracht.
Deze financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen moeten wel bestemd zijn voor de betaling van leveranciersschulden die maximaal 12 maanden voor de ondertekening van de authentieke akte of, bij ontstentenis daarvan, van de onderhandse akte of andere documenten waarin ze zijn vervat, zijn ontstaan (art. 7/1, eerste lid, 1°, tweede Waarborgbesluit).

Meer verbintenissen onder waarborg vanaf 17 april 2020

Vanaf 17 april 2020 kunnen ook volgende verbintenissen onder de toepassing van een waarborg worden gebracht :

de verbintenissen die voorvloeien uit kaskredieten en werkkapitaallijnen toegestaan door de waarborghouder vóór 17 april 2020 en waarvan de verbintenissen nog niet onder de waarborg zijn gebracht. De waarborghouder moet zich schriftelijk verbinden om deze kredieten gedurende minimum drie maanden te behouden en niet opeisbaar te stellen;

de verbintenissen die voortvloeien uit de leasingovereenkomsten of andere verrichtingen, toegestaan vóór 17 april 2020 en waarvan de verbintenissen nog niet onder de waarborg zijn gebracht. De waarborghouder moet zich schriftelijk verbinden een uitstel van betaling te verlenen van minimum drie maanden.

Beide verbintenissen kunnen enkel onder toepassing van de waarborg worden gebracht mits de verbintenissen nog niet opeisbaar werden gesteld. Het dekkingspercentage van de waarborg voor deze verbintenissen mag niet meer bedragen dan 50%.

Net zoals de verbintenissen van een onderneming/kredietnemer die voortvloeien uit financieringsovereenkomsten of andere verrichtingen die zijn toegestaan om het bedrijfskapitaal te herstellen of weder samen te stellen, kunnen ook de twee bovenstaande verbintenissen enkel onder de toepassing van een waarborg worden gebracht voor zover er op datum van 31 december 2019 tegen de onderneming geen collectieve insolventieprocedure loopt, en zij niet voldoet aan de criteria volgens het nationale recht om, op verzoek van zijn schuldeisers, aan een collectieve insolventieprocedure te worden onderworpen.

Verlenging waarborg

Voor de verbintenissen die voortvloeien uit de bestaande financieringsovereenkomsten, leasingovereenkomsten en andere verrichtingen die reeds eerder onder de waarborg zijn gebracht, zal een verlenging van de waarborg enkel mogelijk zijn mits de waarborghouder de verbintenis aangaat om een betalingsuitstel van meer dan 6 maanden toe te staan.

Bijkomende voorwaarde

Verbintenissen kunnen uitsluitend onder toepassing van deze waarborg worden gebracht voor zover:

zij geen deel uitmaken van of gedurende de looptijd van de waarborg niet opgenomen kunnen worden in een grotere portefeuille aan verbintenissen die genieten van een waarborg onder de federale garantieregeling voor particulieren en bedrijven getroffen door de coronacrisis,

of die niet vallen onder het engagement van de banken om verplicht zes maanden uitstel te verlenen aan de ondernemingen die hierom verzoeken, ingeval zij geen betalingsachterstand hadden op 1 februari 2020 of geen 30 dagen betalingsachterstand op 29 februari 2020, zoals overeengekomen tussen de federale regering, de Nationale Bank van België en de financiële sector.

In werking

Het 'besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020' treedt in werking op 17 april 2020.

Voor de toepassing van dit besluit worden de bepalingen van artikel 7, § 2, tweede en derde lid van het tweede Waarborgbesluit buiten toepassing geplaatst.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 10 april 2020 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 16 april 2020.

Zie ook:
- Besluit van de Vlaamse Regering van 13 maart 2020 over erkenning van de Corona crisis en tot afwijking van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 18 maart 2020.
- Decreet van 6 februari 2004 betreffende een waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 20 februari 2004 (waarborgdecreet) (art. 6)
- Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 2005 betreffende bepaalde procedurele aspecten van de waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen, BS 1 maart 2005 (tweede Waarborgbesluit) (art. 7/1 en art. 21)