Welke rechtsbijstandsverzekering geeft recht op belastingvermindering ?

Wie een rechtsbijstandsverzekering afsluit, kan vanaf aanslagjaar 2020 rekenen op een belastingvermindering voor de betaalde premie. Maar niet alle rechtsbijstandsverzekeringen komen in aanmerking voor die belastingsvermindering: ze moeten voldoen aan minimale voorwaarden op het vlak van gedekte risico's, minimale dekking, waarborg en wachttijden.

De rechtsbijstandsverzekering moet - om van de belastingvermindering te kunnen genieten - cumulatief aan alle minimale voorwaarden voldoen. Zij gaan over:

de te verzekeren personen;

de gedekte geschillen;

de geschillen de die verzekeraar mag uitsluiten;

de wachttijden;

de gedekte kosten;

de maximumwaarborg;

de franchise.

In de polis moet bovendien een bepaling staan die expliciet stelt dat voldaan is aan de minimale voorwaarden.

Enkel de verzekering die individueel wordt gesloten, komt in aanmerking voor de belastingvermindering.

In vergelijking met de minimale voorwaarden waaraan de rechtsbijstandsverzekering tot nu moest voldoen om vrijgesteld te worden van de taks op de verzekeringspremie, vallen wel enkele veranderingen op. De vrijstelling van de premietaks is het oude fiscaal voordeel dat nu wordt vervangen door de belastingvermindering.

Verzekerden

De verzekerden zijn de verzekeringsnemer en de personen die bij hem inwonen en gedomicilieerd zijn.

Gedekte geschillen

De waarborg geldt voor alle gedekte geschillen in het kader van het privéleven en het professioneel leven die onder de bevoegdheid van een Belgisch rechtscollege vallen. En voor de geschillen die onder de bevoegdheid van een Nederlands, Duits, Luxemburgs en Frans rechtscollege vallen, wel met enkele uitzonderingen.

Bij de zaken die gedekt zijn door de waarborg, zien we enkele nieuwigheden.
De waarborg wordt uitgebreid tot de eerste echtscheiding (of einde van een wettelijke samenwoning). Vroeger enkel de eerste echtscheidingsprocedure door onderlinge toestemming.
Alle geschillen die vallen onder het recht inzake verbintenissen uit overeenkomst vallen onder de waarborg. Ook geschillen over de goede uitvoering van het bouwen, verbouwen, verbeteren, renoveren, restaureren en afbreken van een onroerend goed.
En ook de geschillen over een arbeidscontract, een ambtenarenstatuut of een gelijkaardig statuut, inclusief dat van zelfstandigen, moeten voortaan verzekerd zijn in de rechtsbijstandsverzekering.
De lijst van geschillen die van de waarborg kunnen uitgesloten worden, is iets aangegroeid.

De polis mag voorzien dat de inzet van het geschil het recht op de waarborg beïnvloedt. De polis kan bijvoorbeeld de waarborg uitsluiten of beperken - voor de tenlasteneming van de kosten en honoraria in een gerechtelijke, administratieve of arbitrageprocedure - wanneer de inzet van het in geld waardeerbare geschil niet meer bedraagt dan 1.000 euro.

Wachttijden

De wachttijden variëren:

maximaal vijf jaar voor bv. contractuele geschillen rond het bouwen of restaureren van een onroerend goed;

maximaal drie jaar voor bv. echtscheidingsgeschillen;

maximaal één jaar voor geschillend rond personen- en familierecht, fiscaal recht, verbintenissenrecht, erfrecht?

Voor geschillen waarvoor geen maximale wachttermijn is vastgelegd, is de wachttermijn niet toegelaten.

Gedekte kosten

De rechtsbijstandsverzekering dekt volgende kosten:

kosten en erelonen van advocaten, gerechtsdeurwaarders, deskundigen, technische adviseurs, bemiddelaars, arbiters...;

kosten van de gerechtelijke en buitengerechtelijke procedures die ten laste van de verzekerde gelegd zijn;

kosten van tenuitvoerlegging.

Let wel: de verzekeraars nemen alleen de kosten en erelonen van de advocaten ten laste tot de bij KB vastgelegde tarieven. Elke overschrijding is voor de cliënt, zelfs al is de maximumwaarborg nog niet bereikt. De advocaat informeert de cliënt en de rechtsbijstandsverzekeraar of hij de tarieven naleeft of niet.

Maximumwaarborg

De maximumwaarborg wordt vastgesteld op ten minste 13.000 per geschil in burgerlijke zaken. Per geschil in strafzaken op minstens 13.500 euro. Die waarborg kan verminderd worden bij echtscheidingsgeschillen (waarborg van minstens 3.375 euro per verzekerde persoon) en bij bouwgeschillen en geschillen rond arbeidsovereenkomsten of statuten (telkens minstens 6.750 euro).

Franchise

De polis mag voorzien in een franchise van maximum 250 euro per schadegeval. Een franchise kan niet bij bemiddeling of verzoening.

Inwerkingtreding

De nieuwe minimale voorwaarden gelden vanaf 1 september 2019.

Bron: Wet van 22 april 2019 tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering, BS 08 mei 2019

Zie ook:
Koninklijk besluit van 15 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een verzekeringsovereenkomst rechtsbijstand moet voldoen om te worden vrijgesteld van de jaarlijkse taks op de verzekeringsverrichtingen bedoeld in artikel 173 van het Wetboek diverse rechten en taksen (opgeheven)