Naar kortere opzegtermijn bij verzekeringen

De opzegtermijn bij verzekeringen kan binnenkort verkorten. De wetgever geeft de Koning alvast de machtiging om dat te doen. Of het ook in de praktijk zover komt, is nog niet zeker, maar de eerste stap is gezet.

Een verzekeringsovereenkomst duurt in principe één jaar. Er volgt een stilzwijgende verlenging met een jaar als de verzekeringsnemer zich daar niet tegen verzet. Hij kan de overeenkomst opzeggen tot drie maanden voor de vervaldag. Maar de wetgever geeft de Koning nu de mogelijkheid om voor bepaalde types van verzekeringen kortere termijnen te bepalen. Wat betekent dat de consument korter tegen de eindvervaldag de overeenkomst nog zal kunnen opzeggen. Op die manier heeft hij meer tijd om op zoek te gaan naar een interessantere verzekering.

De Koning kan de kortere termijn pas invoeren na advies van de Nationale Bank van België. De NBB is het best geplaatst om de prudentiële gevolgen van versoepelde opzegtermijnen per type van verzekeringsovereenkomst in te schatten.

De wet van 22 april 2019 treedt in werking op 10 mei 2019.

Bron: Wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen, teneinde de voorschriften in verband met de opzegging van de verzekeringsovereenkomsten te wijzigen, om de consumenten beter te beschermen, BS 30 april 2019