Niet-betaalde onderhoudsuitkeringen vanaf december 2019 'automatisch' ingevorderd

De belastingadministratie zal alle niet-betaalde onderhoudsuitkeringen (alimentatie) en achterstallen vanaf 1 december 2019 opnemen in een innings- en invorderingsregister.
Dit ten vroegste één maand na kennisgeving van de verschuldigde bedragen aan de onderhoudsplichtige.

Dat staat in de wet van 11 februari 2019 die hiertoe de 'wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën' aanpast.

Innings- en invoeringsregister in plaats van administratief dwangbevel

Het innings- en invorderingsregister vormt dan de uitvoerbare titel voor de invordering van de onderhoudskeringen en achterstallen, en dit ter vervanging van het administratief dwangbevel.

In tegenstelling tot het dwangbevel, dat een individuele uitvoerbare titel is, is een innings- en invorderingsregister een algemene lijst die periodiek en automatisch wordt opgemaakt en die de identificatie van de verschillende onderhoudsplichtigen evenals het bedrag, dat door ieder van hen verschuldigd is, bevat.

Het innings- en invorderingsregister vermeldt voor elke onderhoudsplichtige die erin opgenomen is:

zijn identificatiegegevens;

de door hem verschuldigde bedragen, zoals opgenomen in het innings- en invorderingsregister;

de gerechtelijke beslissing of de notariële akte waarin het bedrag van het onderhoudsgeld is bepaald.

De bevoegde adviseur-generaal van de administratie van de FOD Financiën belast met de inning en de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen, of een door hem gedelegeerde ambtenaar, maakt het innings- en invorderingsregister op en verklaart het uitvoerbaar.

Innings- en invorderingsbericht

Zodra de innings- en invorderingsregisters uitvoerbaar worden verklaard, worden ze aan de betrokken onderhoudsplichtigen ter kennis gebracht via de verzending, onder gesloten omslag, van een innings- en invorderingsbericht. Dat bericht is een uittreksel van het innings- en invorderingsregister met betrekking tot de betrokken onderhoudsplichtige, dat hem informeert dat de bedragen die hij verschuldigd is in een innings- en invorderingsregister werden opgenomen met het oog op hun invordering.

De onderhoudsplichtige kan er voor opteren om de innings- en invorderingsberichten uitsluitend via elektronische weg te ontvangen.
In dit geval geldt de terbeschikkingstelling via dergelijke procedure als geldige verzending van het innings- en invorderingsbericht.

Innings- en invorderingsregister ook uitvoerbaar tegen personen die er niet in zijn opgenomen

De innings- en invorderingsregisters zijn uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen in de mate dat zij gehouden zijn tot de betaling van de verschuldigde bedragen op grond van het gemeen recht. Voor de toepassing van de wet van 11 februari 2019, wordt ieder van hen als medeschuldenaar beschouwd.

De verschuldigde bedragen kunnen slechts lastens hen worden ingevorderd door middelen tot tenuitvoerlegging:

indien hen een aanmaning tot betaling werd verzonden, die een afschrift van het innings- en invorderingsbericht, de wettelijke en reglementaire gronden en het bedrag van hun schuld bevat. Die aanmaning heeft uitwerking te rekenen vanaf de derde werkdag die volgt op de datum van haar verzending. Heeft de bestemmeling geen gekende woonplaats in België of in het buitenland, dan wordt deze aanmaning tot betaling aan de procureur des Konings te Brussel verzonden;

na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de uitwerkingsdatum van de aanmaning tot betaling bedoeld in het vorige punt, behalve wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang zijn.

Verjaringsstuidende werking van kennisgeving aanmaning tot betaling

De kennisgeving, bij aangetekende brief, van een aanmaning tot betaling van de in een innings- en invorderingsregister opgenomen verschuldigde bedragen, stuit de verjaring van de invordering van deze bedragen. Deze kennisgeving bevat een afschrift van het innings- en invorderingsbericht.
De afgifte van het stuk bij de aanbieder van de universele postdienst geldt als kennisgeving vanaf de derde daaropvolgende werkdag.
Heeft de bestemmeling geen gekende woonplaats in België of in het buitenland, dan wordt ook deze aanmaning tot betaling bij aangetekende brief verstuurd naar de procureur des Konings te Brussel.

Tenuitvoerlegging innings- en invorderingsregister

De tenuitvoerlegging van het innings- en invorderingsregister gebeurt met inachtneming van de bepalingen van het Deel V, Titel III van het Gerechtelijk Wetboek betreffende de gedwongen tenuitvoerlegging.
De overhandiging door de ontvanger aan de gerechtsdeurwaarder van een afschrift van het innings- en invorderingsbericht geldt als volmacht voor alle tenuitvoerleggingen.
De tenuitvoerlegging van het innings- en invorderingsregister kan slechts worden gestuit door een vordering in rechte bij de beslagrechter.

Interesten

De wet van 11 februari 2019 stelt ook de berekeningswijze van de nalatigheidsinteresten, die aan de Staat verschuldigd zijn bij laattijdige betaling van de alimentatievorderingen, gelijk met deze inzake de inkomstenbelastingen. Dit zowel qua berekeningswijze, berekeningsgrondslag, minimumbedrag als tarief.

In werking

De wet van 11 februari 2019 treedt in werking op 1 december 2019.

Bron: Wet van 11 februari 2019 tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën wat de automatisering van de uitvoerbare titel betreft, BS 25 februari 2019.

Zie ook:
- Wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën, BS 28 maart 2003 (DAVO-wet) (art. 10, art. 13, art. 14, art. 16, § 3, art. 20, § 1, eerste lid, art. 21, art. 26 en art. 27, § 2)
- Wet van 26 november 2018 tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft, BS 4 december 2018.