Omgevingsvergunning XXL

Het werd al aangekondigd, maar het is nu officieel: vanaf 1 augustus 2018 worden de kleinhandelsvergunning of socio-economische vergunning én de natuurvergunning voor een wijziging van de vegetatie of van een klein landschapselement geïntegreerd in de omgevingsvergunning. In het Belgisch Staatsblad van 24 april verscheen het uitvoeringsbesluit dat de aanvraag en toekenning van de nieuwe vergunningen regelt. Het besluit prikt de datum van inwerkingtreding op 1 augustus 2018.
Opgelet! De regering maakt van die aanpassing gebruik om een heleboel nieuwe vergunningsformulieren te publiceren...

Vier types

Vanaf 1 augustus bestaan er 4 types van basisvergunning:

de omgevingsvergunning voor de uitvoering van stedenbouwkundige handelingen;

de omgevingsvergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

de omgevingsvergunning voor het wijzigen van de vegetatie.

Wannéér zo'n vergunning moet worden aangevraagd, wordt voor elk type geregeld in specifieke wetgeving. Hóe de vergunning moet worden aangevraagd en toegekend, wordt geregeld door het omgevingsvergunningsdecreet (OVD) en zijn uitvoeringsbesluit (OVB):

Vereenvoudigde procedure?

Vergunningsaanvragen voor eenvoudige dossiers worden in principe afgehandeld volgens de vereenvoudigde procedure. Aanvragen voor complexe dossiers volgen de gewone procedure.
Toch kunnen ook vergunningsaanvragen voor projecten die 2 of meer vergunningsplichten combineren nog afgehandeld worden volgens de vereenvoudigde procedure. Maar alleen onder voorwaarden. En zo zal ook een aanvraag voor een netto handelsoppervlakte van ten hoogste 20.000 m², of een aanvraag voor een vegetatiewijziging er niet toe leiden dat de aanvraag moet worden behandeld volgens de gewone procedure.

Nieuwe model van vergunningsaanvraag

De nieuwe vergunningsplichten en andere wijzigingen nopen tot een uitbreiding van het bestaande formulierenpakket. In bijlage bij het besluit vinden we dan ook nieuwe modellen van :

Bijlage 1. De Aanvraag van een omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit. Die heet voortaan "Aanvraag van een omgevingsvergunning voor: stedenbouwkundige handelingen de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit kleinhandelsactiviteiten vegetatiewijzigingen".

Bijlage 3. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden.

Bijlage 4. Melding van de overdracht van een vergunning voor de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

Bijlage 6. Aanvraag van een omgevingsvergunning voor het bijstellen van een verkaveling.

Bijlage 7. Melding van stedenbouwkundige handelingen of de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit.

De meeste wijzigingen situeren zich echter in bijlage 2 met de addendabibliotheek. Addendum C4C over de gedeeltelijke overdracht wordt daar opgeheven en vervangen door een nieuw model C4D voor de volledige overdracht.
De volgende modellen zijn nieuw of gewijzigd:
B17. Verbouwen van gevels en daken en inwendige renovatiewerken.
B18. Bijgebouwen.
B19. Niet-overdekte lage constructies bij een gebouw.
B20. Vellen van bomen en terreinaanlegwerken.
B25. Verordening hemelwater. (tot nu: Aanstiplijst hemelwater)
B25a. Verordening hemelwater: stedenbouwkundige handelingen.
B25b. Verordening hemelwater: verkavelen van gronden.
B26. Verantwoordingsnota.
B28a. Algemene verkavelingsvoorschriften.
B28b. Specifieke verkavelingsvoorschriften.
B28c. Bijstelling van algemene verkavelingsvoorschriften.
B28d. Bijstelling van specifieke verkavelingsvoorschriften.
B28.X. Plannen en documenten voor de verkaveling of de bijstelling ervan.
B30. Sloopinventaris of sloopopvolgingsplan.
B41. Wegenwerken bij verkavelen.
C4D. Inrichtingen of activiteiten - overdracht. (tot nu: gedeeltelijke overdracht)
C8A. Specifieke plannen voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten.
C8B. Uitvoeringsplan voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten die louter als klasse 3 zijn ingedeeld.
E1ter. Mobiliteitstoets detailhandel.
E3. Effecten op het watersysteem.
R3B. Lozing van bedrijfsafvalwater.
R53. Grondwaterwinningen.
RH. Hydrogeologische studie.
V1. Vegetatiewijzigingen.
W1. Kleinhandelsactiviteiten.

Vanaf 1 augustus 2018?

Het diversebepalingenbesluit dat de nieuwe types van omgevingsvergunning invoert, voert daarnaast nog een heleboel andere wijzigingen door. Onder meer in Vlarem 2.

De bepalingen rond de nieuwe vergunningen treden op 1 augustus 2018 in werking en ook de nieuwe formulieren moeten pas vanaf die datum gebruikt worden. Maar de meeste andere wijzigingen gelden al vanaf 4 mei.

Bron: Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 tot wijziging van diverse besluiten naar aanleiding van het decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid en het decreet van 8 december 2017 houdende diverse bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, BS 24 april 2018 [diversebepalingenbesluit van 9 maart 2018].

Zie ook:
Decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 oktober 2014 [OVD]; en Besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, BS 23 februari 2016 [OVB].
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening [VCRO].
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, BS 3 juni 1995 [DABM]; Besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, BS 31 juli 1995 [Vlarem 2] en Besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties, BS 22 september 2014 [Vlarem 3].
Decreet van 15 juli 2016 betreffende het integraal handelsbeleid, BS 29 juli 2016 [DIHB].
Decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 januari 1998 [natuurdecreet]; en Besluit van de Vlaamse Regering van 23 juli 1998 tot vaststelling van nadere regels ter uitvoering van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, BS 10 september 1998 [natuurbesluit].