Brussel wordt op 1 januari lage emissiezone: vervuilende diesels mogen niet meer binnen

Op 1 januari 2018 voert Brussel de lage emissiezone (LEZ) in. Vanaf dan mogen de meest vervuilende dieselwagens (euronorm 0 en 1) het hoofdstedelijk gewest niet meer binnen. En de normen worden de komende jaren nog strenger. Al zal de eerste maanden soepel worden opgetreden: inbreuken zullen pas vanaf oktober effectief worden bestraft.     De invoer van de LEZ maakt deel uit het van Brusselse 'Lucht-Klimaat- en energieplan', 64 maatregelen om de broeikasgassen in het gewest met 30% te verminderen tegen 2025. Het project vereist heel wat wetswijzigingen, onder meer in het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, het Gerechtelijk Wetboek en de Wegverkeerswet. Ze zijn gebundeld in de 'Basisordonnantie LEZ' van 7 december 2017. Al doet de ordonnantie ook niet meer dan dat, de basis geven. Het is nog wachten op het uitvoeringsbesluit voor praktische modaliteiten en 'officiële' details. Wie wel al meer wil weten kan nu al terecht op de LEZ-website die Brussel heeft opgezet.

We geven alvast kort de krachtlijnen mee.

Brussel LEZ

De ordonnantie verleent aan de Brusselse regering de algemene toelating om 1 of meerdere LEZ te creëren op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In dit gebied zullen bepaalde, vervuilende voertuigen geweerd worden met als uiteindelijk doel de luchtkwaliteit verbeteren. Brussel moet immers nog heel wat inspanningen leveren om te voldoen aan de Europese normen m.b.t. het maximale jaargemiddelde van stikstofdioxides (40µg/m³ NO?). Iets waarvoor het gewest in 2016 nog in gebreke werd gesteld. Onderzoek heeft uitgewezen dat de emissies van NO? in het gewest voornamelijk worden veroorzaakt door de uitlaatgassen van voertuigen, in het bijzonder dieselvoertuigen.

Maar met de LEZ wil Brussel ook de uitstoot van black carbon verminderen, een zeer schadelijk polluent voor de gezondheid van de mens.

Alle Brusselse gemeenten

Het toekomstige uitvoeringsbesluit zal het gebied concretiseren en preciseren om welke voertuigen het precies gaat. De LEZ-website leert ons alvast dat het hele gewest onder de LEZ zal vallen (alle 19 Brusselse gemeenten), met uitzondering van de Brusselse ring en een aantal transitparkings.

Bedoeling is uiteraard vervuilende wagens te weren, al zal dat wel in fases gebeuren. Eerst zullen de meest vervuilende diesels (euronorm 0 en 1) uit het gewest worden gebannen. Vanaf 1 januari 2019 zullen dan ook oude benzinewagens en diesels vanaf euronorm 2 niet meer binnen mogen. In de jaren nadien worden die normen steeds strenger: vanaf 2020 moeten diesels voldoen aan de Euro-4-norm, vanaf 2021 aan de Euro-5-norm. Voor benzinewagens zal pas in 2025 naar Euro-norm 3 worden geschoven.

De ban zal gelden voor alle personenwagens, bussen en bestelwagens die niet aan de opgelegde normen voldoen. Ook van Brusselaars zelf. Al zal de regering wel een aantal uitzonderingen invoeren voor moto's, landbouwvoertuigen, oldtimers, enz.

Maar opgelet dus: al deze info moet nog worden bevestigd in het uitvoeringsbesluit. De ordonnantie geeft de regering alleen de bevoegdheid om al deze info op papier te zetten en welke criteria ze daarbij moet volgen.

Verkeersborden

De LEZ zal worden aangeduid met verkeersborden F117 (begin van een lage emissiezone) en F118 (einde van een lage emissiezone) (art. 71.2 Wegcode). En dat conform de bepalingen uit de Plaatsingsordonnantie van 3 april 2014.

ANPR

De voertuigen die het gewest binnenrijden worden gecontroleerd via de ANPR-camera's. Op het terrein zullen zowel de Brusselse controleambtenaren als de federale en lokale politie worden ingeschakeld.

Zij zullen nauwgezet toekijken opdat voertuigen die ingeschreven zijn in de DIV en voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland op een gelijke manier worden behandeld. Ze kunnen zich hiervoor beroepen op de LEZ-database. Daarin zullen alle voertuigen die ingeschreven zijn in het buitenland en die voldoen aan de toegangscriteria moeten worden geregistreerd. De basisordonnantie omvat een aantal garanties m.b.t. privacy, bewaring en verwerking van de opgeslagen gegevens.

Bestuurder betaalt

Overtreders riskeren een administratieve geldboete van 350 euro. Het is de persoon die op het ogenblik van de feiten het voertuig bestuurde, die dat bedrag moet ophoesten. Er wordt vermoed - tot bewijs van het tegendeel - dat dit de persoon is op wiens naam het voertuig ingeschreven of geregistreerd is bij de DIV of de buitenlandse tegenhanger.

Let op, er zullen niet meteen boetes worden uitgeschreven. De regering zal een gedoogperiode instellen. Allicht zal pas vanaf 1 oktober 2018 effectief worden bestraft. Die knoop zal in het uitvoeringsbesluit worden doorgehakt.

2 maanden of onmiddellijk

Wordt een inbreuk vastgesteld, dan wordt een pv (met omschrijving inbreuk, boetebedrag en identificatie van eigenaar/bestuurder) opgemaakt en opgestuurd naar de overtreder. De boete betalen moet binnen een termijn van 2 maanden, vanaf de 7e dag die volgt op de verzending van het pv.

Maar wordt een inbreuk vastgesteld tijdens een controle op de openbare weg, dan zal de bestuurder steeds onmiddellijk moeten betalen. Is de overtreder jonger dan 18 jaar, dan kan echter niet worden overgegaan tot een onmiddellijke inning. Kan niet onmiddellijk worden betaald op het ogenblik van de wegcontrole, dan kan het betrokken voertuig worden aangehaald tot de boete vereffend is.

Boete stijgt bij wanbetaling

Wordt niet binnen de opgelegd termijn betaalt, dan zal de boete met 20% worden opgetrokken. Bovendien zullen ook interesten moeten worden betaald (vanaf het moment dat die meer dan 2,5 euro bedragen).

Is nadien nog steeds sprake van wanbetaling, dan kan de controleambtenaar een dwangschrift uitvaardigen en overgaan tot de betekening van een dwangbevel. Zo nodig met een uitvoerend roerend beslag op het voertuig of andere uitvoeringsmaatregelen.

Het dwangschrift of dwangbevel kan naast de boetebedragen ook andere openstaande schulden bevatten die betrekking hebben op taksen, boetes, opcentiemen, opdeciemen, interesten en kosten en toebehoren die door de fiscale administratie geïnd worden en voor zover deze schulden zeker, vaststaan en opeisbaar zijn. Ook eventuele beslagkosten moeten worden betaald.
Op verzoek van de fiscale administratie kan de politierechtbank de verbeurdverklaring van de nummerplaat van het voertuig uitspreken en bevelen dat deze teruggegeven worden aan de DIV of buitenlandse tegenhanger.

Bezwaar

De persoon aan wie een administratieve boete werd opgelegd, kan schriftelijk bezwaar indienen bij de bevoegde Brusselse ambtenaar. Daarnaast voorziet de ordonnantie in de mogelijkheid om een bezwaarschrift in te dienen tegen een beslissing tot weigering van een afwijkingsaanvraag.
Maar let op het indienen van bezwaar, schorst de betalingstermijn van de boete niet. Er mag evenwel geen enkele maatregel voor gedwongen invordering ten uitvoer worden gebracht vooraleer er een onherroepelijke beslissing is genomen.

Verjaringstermijn

De invordering van de boete, interesten en vermeerderingen verjaart na 5 jaar, te rekenen vanaf de dag van vastlegging.

Nog sancties

Wie een boete moet betalen, is wettelijk verplicht om de betrokken ambtenaren alle nodige inlichtingen te verstrekken. Wie zich hier niet aan houdt, riskeert een administratieve boete van 25 euro.

Ook het niet-naleven van de verplichting tot registratie voor de toegang tot de LEZ leidt tot een administratieve boete, van 150 euro.

In werking: 1 januari 2018 (met overgangsperiode)

Bron: Ordonnantie van 7 december 2017 tot wijziging van de ordonnantie van 2 mei 2013 houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing, BS 14 december 2017.