Overtredingen veiligheidsgordel en kinderbeveiligingssysteem zwaarder bestraft

Vanaf 1 maart 2013 staan er zwaardere straffen op het niet naleven van de regels op het gebruik van de veiligheidsgordel. Het gaat dan immers om overtredingen van tweede i.p.v. eerste graad. Ook wie geen kinderbeveiligingssysteem gebruikt, riskeert een zwaardere sanctie. Die overtredingen vallen voortaan in de derde graad. De maatregelen maken deel uit van het federale verkeersactieplan.

Niet dragen veiligheidsgordel wordt overtreding van tweede graad

Vanaf 1 maart 2013 vormt het niet dragen van de veiligheidsgordel een overtreding van tweede graad. Inbreuken van die graad brengen de veiligheid van personen onrechtstreeks in gevaar. De Wegcode voorziet voor deze overtredingen een geldboete van 20 tot 250 euro.

Concreet worden volgende 5 overtredingen op het gebruik van de veiligheidsgordel in het KB op het wegverkeer voortaan gerangschikt in de tweede graad:

de bestuurder en de passagiers van auto's die aan het verkeer deelnemen, moeten de veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust;

de bestuurder en de passagier van motorvoertuigen die aan het verkeer deelnemen, moeten de veiligheidsgordel dragen, op de plaatsen die ermee zijn uitgerust;

de veiligheidsgordel wordt gebruikt op een manier die de beschermende werking ervan niet negatief beïnvloedt of kan beïnvloeden;

het aantal inzittenden van een auto mag niet meer bedragen dan de som van het aantal plaatsen uitgerust met een veiligheidsgordel en van het aantal plaatsen die daarmee niet behoeven te zijn uitgerust;

de plaatsen uitgerust met veiligheidsgordels moeten bij voorrang worden ingenomen.

Volgens het persbericht van de ministerraad zal het bedrag bij onmiddellijke inning vanaf maart 100 euro bedragen (i.p.v. de huidige 50 euro). Als de boete voor de rechter wordt uitgesproken bedraagt ze 120 tot 1.500 euro.

Niet gebruiken van kinderbeveiligingssysteem wordt overtreding van derde graad

De boetes voor het niet gebruiken van een geschikt kinderbeveiligingssysteem gaan vanaf maart aanzienlijk naar omhoog. Het gaat dan om niet langer over een overtreding van eerste, maar om een overtreding van derde graad. Voor inbreuken van die graad voorziet de Wegcode een geldboete van 30 tot 500 euro. Ze brengen de veiligheid van personen rechtstreeks in gevaar.

De lijst met overtredingen van derde graad in het KB op het wegverkeer wordt in totaal aangevuld met 14 inbreuken waaronder:

in auto's die aan het verkeer deelnemen, moeten kinderen van minder dan 18 jaar en kleiner dan 135cm vervoerd worden in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem;

op zitplaatsen die niet zijn uitgerust met een veiligheidsgordel worden geen kinderen vervoerd die jonger zijn dan 3 jaar. Op zitplaatsen voorin waarvoor geen veiligheidsgordel is voorzien, worden geen kinderen vervoerd jonger dan 18 jaar en kleiner dan 135cm;

in taxi's waarin geen kinderbeveiligingssysteem aanwezig is, worden kinderen jonger dan 18 jaar en kleiner dan 135cm op een andere zitplaats vervoerd dan een zitplaats voorin;

kinderen jonger dan 18 jaar worden niet in een naar achteren gericht kinderbeveiligingssysteem op een passagierszitplaats met voorairbag vervoer, tenzij deze airbag is uitgeschakeld of automatisch op toereikende wijze wordt uitgeschakeld;

op een tweewielige bromfiets of motorfiets met een maximale cilinderinhoud van 125cm³, moeten kinderen van 3 jaar of ouder en jonger dan 8 jaar worden vervoerd in een geschikt kinderbeveiligingssysteem;

kinderen onder de 3 jaar mogen niet worden vervoerd op een tweewielige bromfiets of motorfiets;

kinderen van 3 jaar en ouder, maar jonger dan 8 jaar mogen niet worden vervoerd op een motorfiets met een cilinderinhoud van meer dan 125cm³;

het aantal inzittenden jonger dan 18 jaar en kleiner dan 135cm van een auto mag niet meer bedragen dan de som van het aantal plaatsen dat is uitgerust met een veiligheidsgordel of een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem en van het aantal plaatsen die daarmee niet moeten uitgerust zijn;

het is verboden kinderbeveiligingssystemen te gebruiken die niet beantwoorden aan de vanaf 1 september 2006 van toepassing zijnde normen.

Volgens het persbericht van de ministerraad stijgt de onmiddellijke inning voor het niet gebruiken van een kinderbeveiligingssysteem van 50 naar 150 euro. De boete bedraagt vanaf maart 180 tot 3.000 euro wanneer ze voor de rechter wordt uitgesproken.

Bron: Koninklijk besluit van 9 januari 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, BS 31 januari 2013.