Nieuwe regels voor tijdskrediet vanaf 1 september 2012

Het recht op onderbrekingsuitkeringen bij tijdskrediet is ingeperkt op 1 januari 2012. Daartoe werd het KB dat die uitkeringen regelt, aangepast. Maar het referentiekader - de CAO nr. 77bis - bleef overeind tot de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad (NAR) op 27 juni 2012 de CAO nr. 103 afgesloten hebben.

De CAO nr. 103 creëert een nieuw kader voor de 'invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen'. Het recht op verlof en het recht op uitkeringen worden op die manier op elkaar afgestemd.

De nieuwe cao is gesloten voor onbepaalde duur. Herziening of opzegging is mogelijk met een opzeggingstermijn van 6 maanden. Maar de datum van inwerkingtreding lag nog niet vast. Daarvoor bleef het wachten op een nieuwe aanpassing van het KB van 12 december 2001 dat het recht op uitkeringen regelt.

Dat is nu gebeurd in een KB van 25 augustus 2012. In de tekst worden onder andere de uitzonderingen op de leeftijdsverhoging voor de landingsbanen en de berekening van de loopbaanvoorwaarde verder uitgewerkt. Dit nieuwe KB treedt samen met de CAO nr. 103 in werking op 1 september 2012.

Een tweede KB van 25 augustus 2012 zorgt ervoor dat de nieuwe cao algemeen bindend wordt.

De oude regeling rond tijdskrediet geldt vanaf 1 september 2012 enkel nog als overgangsmaatregel voor een beperkt aantal situaties.

3 pijlers

Ter herinnering geven we nog even mee dat het stelsel van tijdskrediet voortaan steunt op 3 pijlers. Kort samengevat gaat het om:

1/ Een recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering zonder motief. Dit voor 12 maanden voltijds equivalent.

2/ Een bijkomend recht op voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering met motief. Dit kan voor 36 of 48 maanden.

Het extra krediet van 36 maanden wordt toegekend voor werknemers die:

zorgen voor een kind tot de leeftijd van 8 jaar;

palliatieve zorgen verlenen;

een zwaar ziek gezins- of familielid verzorgen of bijstaan;

bepaalde opleidingen volgen.

Voor dit bijkomend recht van 36 maanden kan een voltijds tijdskrediet of een halftijdse loopbaanvermindering maar worden opgenomen indien de sector of de onderneming hierover een collectieve arbeidsovereenkomst heeft afgesloten.

Het extra krediet van 48 maanden wordt toegekend voor werknemers die:

zorg dragen voor hun gehandicapt kind tot de leeftijd van 21 jaar; of

bijstand of verzorging verlenen aan hun zwaar ziek kind of aan een zwaar ziek kind dat deel uitmaakt van hun gezin.

3/ Een recht op een landingsbaan in de vorm van een halftijdse of 1/5-loopbaanvermindering tot aan de pensioenleeftijd. Dit kan voor werknemers vanaf 55 jaar met een beroepsloopbaan van 25 jaar als werknemer.

De leeftijdsgrens wordt verlaagd tot 50 jaar voor werknemers met een zwaar beroep, met een lange loopbaan, of in een bedrijf erkend als bedrijf in moeilijkheden of als bedrijf in herstructurering.

Tijdens de periode van het tijdskrediet ontvangt de werknemer een onderbrekingsuitkering van de RVA en blijven bepaalde sociale zekerheidsrechten gewaarborgd. De werknemer heeft ook een ontslagbescherming.

Bron: Koninklijk besluit van 25 augustus 2012 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, BS 31 augustus 2012

Bron: Koninklijk besluit van 25 augustus 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking, BS 31 augustus 2012