Geweld tegen scheidsrechters strenger bestraft

Geweld tegen scheidsrechters komt steeds vaker voor. Daarom heeft de wetgever ervoor gekozen om scheidsrechters strafrechtelijk beter te beschermen tegen geweld bij sportwedstrijden op beroeps- en amateursniveau.

Verzwarende omstandigheid

Concreet betekent dit dat het Strafwetboek een nieuw artikel 410ter krijgt. Het bepaalt dat het minimum van de straf met de helft van die straf verhoogd wordt bij een gevangenisstraf en met één jaar bij een opsluiting. Kortom, de minimumstraf wordt fors verhoogd bij een misdaad of een wanbedrijf tegen een scheidsrechter van een sportwedstrijd, bij de 'in de artikelen 398 tot 405 bedoelde gevallen'.

De wetgever verwijst hier naar opzettelijke slagen en verwondingen - al dan niet met voorbedachten rade - die tijdelijke of blijvende lichamelijke letsels of zelfs de dood tot gevolg hebben. Zelfs een poging tot vergiftiging is mogelijk. In die gevallen is de hoedanigheid van scheidsrechter dus een verzwarende omstandigheid voor de verwondingen die worden toegebracht tijdens het uitoefenen van hun taak en tijdens sportwedstrijden.

In de eerste plaats gaat het om voetbalscheidsrechters, maar de wetgever heeft het wel degelijk over álle scheidsrechters van sportwedstrijden. Het gaat om alle scheidsrechters op het wedstrijdblad van de bij de officiële sportfederaties aangegeven wedstrijden. Ook de lijnrechters en de occasionele scheidsrechters die op het wedstrijdblad staan, zijn dus beschermd. Zelfs bij vriendschappelijke wedstrijden.

Artikel 410ter

Aanvankelijk was het de bedoeling om de bescherming van de scheidsrechters onder te brengen bij artikel 410bis. Die bepaling uit het Strafwetboek beschermt onder andere brandweermannen, leden van de civiele bescherming en ambulanciers. Maar de ingediende tekst werd aangepast en er kwam een afzonderlijk artikel 410ter voor scheidsrechters omdat de rol die ze vervullen niet te vergelijken is met die van de opgesomde professionele categorieën.

De personen in artikel 410bis vervullen een taak van openbare dienst in de ruime betekenis van het woord, terwijl de inbreng van een scheidsrechter beperkt blijft tot een louter privé en recreatief kader, ook al kan een sportwedstrijd heel wat mensen op de been brengen.

Tot slot kunnen we er nog op wijzen dat 'sportbegeleiders' niet onder de nieuwe regeling vallen omdat die categorie niet voldoende afgelijnd is. In het wetsvoorstel werden ze omschreven als 'elke door een sportvereniging gemachtigde persoon die de sportbeoefenaar(s) van die vereniging op een of andere manier coacht en daarvoor al dan niet bezoldigd wordt'. Maar uiteindelijk bleef de extra bescherming beperkt tot scheidsrechters.

In werking

De wet van 5 juli 2012 treedt in werking op 29 juli 2012. Dat is 10 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Wet van 5 juli 2012 tot wijziging van het Strafwetboek met het oog op de invoering van een verzwarende omstandigheid voor strafbare feiten jegens scheidsrechters van sportwedstrijden, BS 19 juli 2012

Zie ook: art. 398 tot 405 van het Strafwetboek