Salduz

Vanaf 1 januari 2012 krijgt iedere verdachte, gearresteerd of niet, voor het eerste verhoor een schriftelijke verklaring met zijn rechten. Een gevolg van de Salduz-wet. De regering heeft modelverklaringen klaar.

Verklaring van uw rechten

Voortaan zullen verdachten nog voor hun eerste verhoor een schriftelijke verklaring krijgen met daarop een overzicht van hun rechten. De Salduz-wet voert deze regel in voor zowel gearresteerde als niet gearresteerde verdachten. Aangezien de rechten voor beide groepen verschillen, heeft de regering twee modelverklaringen opgesteld.

Inhoud

 

Rechten voor verhoor

Beide verklaringen geven eerst een overzicht van de rechten die vóór aanvang van het verhoor moeten worden meegedeeld.

Voor niet-gearresteerde verdachten wordt in de verklaring kort uitleg gegeven over hun recht op beknopte informatie over de feiten waarover ze verhoord zullen worden, hun zwijgrecht, hun recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat voorafgaand het eerste verhoor (welke advocaat, verloop van het overleg, mogelijkheid om afstand te doen van het recht op overleg). Tot slot gaat de verklaring in op het verhoor op uitnodiging. Verdachten die een schriftelijke uitnodiging hebben ontvangen voor hun eerste verhoor waarin hun rechten worden overlopen en waarin staat dat ze geacht worden een advocaat te hebben geraadpleegd voor het eerste verhoor, kunnen geen uitstel meer krijgen omdat ze al eerder een advocaat konden raadplegen.

Voor gearresteerde verdachten wordt het deel over het recht op een vertrouwelijk overleg met een advocaat aangevuld met het recht op bijstand door een advocaat tijdens het verhoor. Gearresteerde verdachten hebben immers recht op bijstand van een advocaat tijdens hun verhoren binnen de 24uren vanaf hun arrestatie. Ze kunnen hier echter ook afstand van doen. Bovendien kunnen de procureur des Konings of de onderzoeksrechter in uitzonderlijke omstandigheden beslissen om het recht op voorafgaandelijk vertrouwelijk overleg met een advocaat of bijstand van een advocaat niet toe te kennen. Ook deze bijzondere maatregel staat in de verklaring. Tot slot vermeldt de verklaring het recht voor gearresteerde verdachten om een vertrouwenspersoon in te lichten over hun arrestatie en het recht op kosteloze medische bijstand als dat nodig is.

Rechten tijdens verhoor

Dit onderdeel van de verklaring is voor alle verdachten hetzelfde. De verdachten krijgen informatie over het verloop van het verhoor. Bij de aanvang worden onder meer hun rechten overlopen en wordt hen meegedeeld dat ze kunnen vragen om notities te maken in de gebruikte bewoordingen of om bepaalde verhoren of onderzoeken te laten doen. Tijdens het verhoor mogen ze eigen documenten gebruiken, die laten toevoegen aan het proces verbaal van verhoor of ter griffie neerleggen.

Aan het einde van het verhoor krijgen ze de tekst van het verhoor te lezen of kunnen ze die laten voorlezen. Er wordt hen duidelijk gemaakt dat ze hun verklaringen kunnen verbeteren of er iets aan kunnen toevoegen. Tot slot wordt hen het recht op een tolk uitgelegd.

Vrijheidsberoving

Voor gearresteerde verdachten geeft een apart onderdeel van de verklaring informatie over de duur en het verloop van hun vrijheidsberoving en wat hun rechten zijn in elke fase.

In werking?

Het KB van 16 december 2011 treedt in werking op 1 januari 2012.

Bron: Koninklijk besluit van 16 december 2011 tot uitvoering van artikel 47bis , § 4, van het Wetboek van Strafvordering, BS 23 december 2011.

Zie ook:
Wet van 13 augustus 2011 tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis, om aan elkeen die wordt verhoord en aan elkeen wiens vrijheid wordt benomen rechten te verlenen, waaronder het recht om een advocaat te raadplegen en door hem te worden bijgestaan, BS 5 september 2011. (Salduz-wet).