Verkoop of verhuur van gebouwen

Het EPC wint aan belang. Zo moet het energieresultaat vanaf nu opgenomen worden in elke advertentie voor de verkoop of verhuur van een gebouw.

Energieprestaties in advertenties

Telkens een koper of verhuurder, of zijn lasthebber of gevolmachtigde, een gebouw te koop of te huur stelt, moet hij in de koop- of huuradvertentie de energieprestatie-indicator en het unieke nummer van het EPC-certificaat vermelden. Met de informatie van de energieprestatie-indicator kan de kandidaat-koper of huurder inschatten wat het energieverbruik zal zijn van het gebouw in vergelijking met gelijkaardige gebouwen. En aan de hand van het unieke nummer van het certificaat kan het Vlaams Energieagentschap controles uitvoeren op fraude met het opgegeven energieverbruik.

De Vlaamse Regering kan nog voorschriften opleggen voor deze vorm van publiciteit.

Opgelet! Overtredingen van de verplichting om de energieprestaties van een te koop of te huur gesteld gebouw te vermelden, kunnen gestraft worden met een administratieve boete van 500 tot 5.000 euro. De exacte hoogte van de boete zal afhangen van het type gebouw en van het beschermde volume of de bruikbare vloeroppervlakte.

Deze verplichting gaat in op 1 januari 2012.

Bron: Decreet van 18 november 2011 houdende wijziging van het decreet van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid (Energiedecreet), BS 15 december 2011.