Tijdelijke werkloosheid

De elektronische aangifte bij tijdelijke werkloosheid is in principe verplicht. De nieuwe regeling is in werking getreden op 1 oktober 2011. Maar de bijhorende uitvoeringsbepalingen zijn nu pas verschenen. De RVA laat weten dat ze tot eind 2011 ?de nodige soepelheid zal hanteren bij het beoordelen van de nieuwe verplichting'.

Portaalsite SZ

De elektronische mededeling gebeurt via de portaalsite van de Sociale Zekerheid. Maar de werkgever moet wel toegang hebben tot de beveiligde online diensten. Hij zal zich dus moeten aanmelden. Beschikt hij nog niet over een toegang, dan zal hij zich eerst moeten registreren. De procedure start door te klikken op de knop ?Tijdelijke werkloosheid invoeren'. In een handleiding wordt de manier van werken stap voor stap overlopen.

De werkgever ontvangt een elektronisch ontvangstbewijs met de datum en de inhoud van de mededeling. Hij krijgt ook een uniek mededelingsnummer dat bewijst dat de mededeling voor de betreffende werknemer verricht is. Op die manier kan de werkloze werknemer aanspraak maken op werkloosheidsuitkeringen tijdens de schorsing.

Uitzonderingen

In 3 uitzonderlijke gevallen kan de mededeling toch nog gebeuren met een aangetekende brief die verzonden wordt naar het werkloosheidsbureau van de plaats waar de onderneming gevestigd is. Naast de informatie die de Arbeidsovereenkomst aanstipt, vermeldt de brief ook de naam van de werkgever, zijn adres en zijn ondernemingsnummer.

1/ Eerste mededeling. Het gaat om een eerste mededeling van tijdelijke werkloosheid of om een nieuwe mededeling na een onderbreking van 24 maanden, berekend van datum tot datum. Het werkloosheidsbureau stuurt een brief met informatie zodat de volgende mededeling elektronisch kan gebeuren.

Er wordt geen rekening gehouden met een mededeling die plaatsvond in de periode van vrijstelling van mededeling. Dit is ook het geval voor mededelingen verzonden vóór 30 november 2011.

2/ Vrijstelling van elektronische mededeling. De directeur van het werkloosheidsbureau kan een vrijstelling voor 24 maanden toekennen indien de werkgever aantoont dat hij onvoldoende informaticamiddelen heeft om de mededeling elektronisch te verzenden. De vrijstelling kan aangevraagd worden in een gewone brief met een verklaring op eer. Na een nieuwe aanvraag is een nieuwe vrijstelling mogelijk.

3/ Technische problemen. Omwille van technische problemen (bv. computerpanne) kan de mededeling niet elektronisch gebeuren. De werkgever moet die problemen vermelden in de aangetekende brief die de mededeling bevat.

Let op! Voor de eerste dag tijdelijke werkloosheid van de maand bij slecht weer kan de mededeling in deze uitzonderingsgevallen ook per fax gebeuren. De RVA laat weten dat in die gevallen een faxbericht ook volstaat bij tijdelijke werkloosheid omwille van economische oorzaken in de bouwsector.

Verplicht

De elektronische mededeling is in principe dus verplicht voor alle vormen van tijdelijke werkloosheid. Dus bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken, bij een technische stoornis, bij slecht weer en bij gebrek aan werk wegens economische oorzaken in de bouwsector. Het KB van 13 maart 2011 dat de regeling voor de bouwsector uitgewerkt heeft, wordt aangepast aan de nieuwe realiteit.

Vóór 1 oktober 2011 kon de mededeling altijd aangetekend verstuurd worden. Bij een mededeling van de eerste werkloosheidsdag van de maand wegens slecht weer of economische oorzaken in de bouw kon dit ook per fax. Het elektronisch versturen was een optie.

Ook bij economische werkloosheid voor bedienden is de elektronische mededeling van de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst verplicht.

Slecht weer

Het uitvoeringsbesluit van 14 november 2011 vermeldt uitdrukkelijk hoe de mededeling bij slecht weer verloopt.

Ze moet verricht worden op:

de eerste dag van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wegens het slechte weer in elke kalendermaand of de gewone activiteitsdag die daarop volgt, of

indien de werkgever met zekerheid weet dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst werkelijk geschorst zal worden, op de gewone activiteitsdag die voorafgaat aan de eerste dag van de werkelijke schorsing.

De mededeling vermeldt:

de naam, het adres en het ondernemingsnummer van de werkgever of de onderneming;

de naam, de voornaam, het identificatienummer van de sociale zekerheid van de werkloos gestelde werknemer;

de eerste dag waarop de arbeidsovereenkomst in de beschouwde maand geschorst wordt wegens het slechte weer;

het volledig adres van de plaats waar de werkloos gestelde werkman die dag normaal zou gewerkt hebben;

de aard van het slechte weer op dat ogenblik;

de aard van het op dat ogenblik in uitvoering zijnde werk;

de reden waarom de uitvoering van het werk onmogelijk is, gezien de aard van het slechte weer en van het werk dat moet uitgevoerd worden.

In werking

Het uitvoeringsbesluit van 14 november 2011 treedt in werking op 30 november 2011. Dat is de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad.

Bron: Koninklijk besluit van 14 november 2011 tot uitvoering van de artikelen 49, 50 en 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, wat de mededelingen aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening betreft, BS 30 november 2011

Zie ook:
- Wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, BS 22 augustus 1978 (art. 49, 50 en 51 van de Arbeidsovereenkomstenwet)
- Koninklijk besluit van 13 maart 2011 waarbij aan de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf (PC 124) ressorteren, de verplichting wordt opgelegd het begin van de werkelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst krachtens artikel 51 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het werkloosheidsbureau van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening mede te delen en waarbij de nadere regelen van deze mededeling worden bepaald, BS 28 maart 2011
- Programmawet (I) van 4 juli 2011, BS 19 juli 2011 (art. 5-8 PW)